نوار ابیاری قم پخش عمده نوار تیپ بسیار مرغوب ۸۵۹۵-۳۳۱-۰۹۱۳