نوار ابیاری همدان پخش عمده نوار تیپ بسیار مرغوب ۸۵۹۵-۳۳۱-۰۹۱۳