نوار ابیاری کردستان پخش عمده نوار تیپ بسیار مرغوب ۸۵۹۵-۳۳۱-۰۹۱۳