نوار ابیاری کرمان پخش عمده نوار تیپ بسیار مرغوب ۸۵۹۵-۳۳۱-۰۹۱۳