نوار تیپ باکیفیت صایین‌ قلعه ۰۹۱۳۳۳۱۸۵۹۵ اترک دریپ