نوار تیپ با کیفیت بافت ۰۹۱۳۳۳۱۸۵۹۵ سفارش-قیمت-ارزان