نوار تیپ با کیفیت خنج ۰۹۱۳۳۳۱۸۵۹۵ سفارش-قیمت-ارزان