نوار تیپ با کیفیت مسجدسلیمان ۰۹۱۳۳۳۱۸۵۹۵ اترک دریپ