نوار تیپ با کیفیت مشگین‌ شهر ۰۹۱۳۳۳۱۸۵۹۵ اترک دریپ