نوار تیپ با کیفیت کهگیلویه ۰۹۱۳۳۳۱۸۵۹۵ سفارش-قیمت-ارزان