قیمت نوار تیپ نوار آبیاری قطره ای در فریدن فریدونشهر