نوار تیپ مصیری پخش عمده نوار آبیاری بسیار مرغوب ۸۵۹۵-۳۳۱-۰۹۱۳