نوار تیپ میانه پخش عمده نوار آبیاری بسیار مرغوب ۸۵۹۵-۳۳۱-۰۹۱۳