رسانه - نوار تیپ نوار آبیاری قطره ای (۱۳)

نوار تیپ نوار آبیاری قطره ای (13)