رسانه - نوار تیپ نوار آبیاری قطره ای (۲۸)

نوار تیپ نوار آبیاری قطره ای (28)