رسانه - نوار تیپ نوار آبیاری قطره ای (۸)

نوار تیپ نوار آبیاری قطره ای (8)