نوار تیپ هفتگل پخش عمده نوار آبیاری بسیار مرغوب ۸۵۹۵-۳۳۱-۰۹۱۳