تولید نوار های آبیاری (تیپ)

  • تولید

شرکت اترک دریپ به منظور تولید باکیفیت و استاندارد نوارهای آبیاری مناسب برای کشاورزان عزیز به نکات زیر توجه فراوانی نموده :
1- استفاده از بهترین مواد اولیه ی پتروشیمی مناسب تولید نوار های آبیاری
2- بکار گرفتن اپراتورهای کار آزموده و باتجربه برای تولید نوارهای آبیاری
3- در دست داشتن بروزترین وسایل برای انجام آزمایشات نوارهای آبیاری از قبیل : تست آبدهی , تست فشار  و…
4- کنترل و بازرسی و تایید کیفیت نوار تولید شده توسط بازرس کنترل کیفی

 

 تولید نوار های آبیاری (تیپ)

 تولید نوار های آبیاری (تیپ)

 تولید نوار های آبیاری (تیپ)