آبیاری قطره ای و کارهایی که در آبیاری قطره ای با نوار تیپ نباید انجام داد

آبیاری قطره ای

و کارهایی که در آبیاری قطره ای با نوار تیپ نباید انجام داد

1- نوار تیپ را بر روی شیبهای بالای ۲ درصد نصب نکنید

از نصب نوار آبیاری بر روی شیبهای زیاد (۲%) خودداری شده و سعی شود در این گونه اراضی نوار در جهت عمود بر شیب نصب شود.

عدم رعایت این مسئله اولا سبب عدم یکنواختی توزیع آب در طول نوار آبیاری قطره ای می شود و ثانیا در زمان غیر فعال بودن شبکه ممکن است مکش معکوس ایجاد شده و ذرات رس به درون روزنه ها مکیده شود.

بنابراین چنانچه مجبور به نصب نوار آبیاری در روی اراضی با شیب بیش از ۲% باشد، ترجیحا بایستی نوار بر روی خاک نصب گردد و در صورت الزام به نصب نوار در زیر خاک، حتما بایستی تجهیزات مکش هوا در شبکه پیش بینی و نصب گردد.

2- مواظب آلودگی ها و اندازه ذرات معلق آب باشید

در مورد آبهای دارای آلودگی فیزیکی (ذرات معلق) لازم است طراحی و نصب ایستگاه فیلتراسیون آبیاری به گونه ای باشد که ذرات بیشتر از ۱۰۰ میکرون امکان ورود به شبکه را نداشته باشند.

در مواردی که منابع آب دارای ذرات معلق کمتراز ۱۰۰ میکرون هستند (که معمولا با فیلترهای متداول توصیه نمی شوند)، احداث استخر ترسیب و یا هر از چندگاهی شستشوی شبکه با آب کاملا تصفیه شده الزامی است.

3- زاویه دار کردن نوار ممنوع

ایجاد شکستگی (زاویه) در سرتاسر طول نوار آبیاری قطره ای تیپ نصب شده، باعث کاهش جریان آب می شود.

این وضعیت بخصوص در ابتدای خطوط و حدفاصل اتصال نوار به لوله های ۱۶ میلیمتری و یا در نقاط پاره شده ای که مجددا ترمیم شده، بیشتر مشاهده می گردد که بایستی کنترل و رفع نقص شوند.

4- مواظب فشار آب باشید

فشار کاری ایدهآل جهت بهره برداری از نوار آبیاری تیپ ۰.۶ اتمسفر می باشد که در صورت عدم رعایت فشار ایده آل، آبدهی روزنه ها از مقدار اسمی تغییر می نماید.

حداقل فشار کاری ۰.۴ اتمسفر و حداکثر فشار کاری ۱ اتمسفر برای نوار آبیاری تیپ می باشد. بنابراین فشار سیستم در طول فصل بهره برداری بیستی در محدوده تعریف شده باشد.

5- از آبهای خیلی سخت و شور استفاده نکنید

اصولا از سیستم آبیاری قطره ای نواری نبایستی در مزارعی که دارای آبهای خیلی سخت و شور هستند، استفاده گردد.

در صورت اجبار لازم است قبل از طراحی و نصب نوار آبیاری ، آزمایش کامل آب صورت گرفته تا در طراحی شبکه روش های پیشگیری کننده دچار مشکل نشود .

6- نیاز آبی گیاه را کم برآورد نکنید

در محاسبات نیاز آبی برای آبیاری چنانچه نیاز آبی گیاه زراعی را کم برآورد گردد، ریشه گیاه جهت دسترسی به آب به مجرای خروجی نوار نفوذ کرده و موجب انسداد خواهد شد.

بنابراین همواره بایستی محیط اطراف ریشه رطوبت کافی داشه باشد و نیاز آبی گیاه تامین شود.

7- در پایان عملیات تزریق کود و سم، آب را سریع قطع نکنید

پس از خاتمه عملیات تزریق کود و سموم در شبکه آبیاری ، سیستم مدت مناسبی فعال باشد تا باقیمانده مواد تزریق شده بوسیله آب خالص از نوار آبیاری کاملا حل و دفع گردد.

8- اشیا نوک تیز دشمن خطرناک نوار آبیاری

برای کنترل علف های هرز توصیه می شود که از سموم علف کش استفاده شده و کارگران وجین کار از کاربرد اشیا نوک تیز برای وجین استفاده ننمایند.

9- نوار تیپ را در پایان فصل کشت به حال خود رها نکنید

پس از پایان دوره بهره برداری، بایستی نوارهای تیپ از سطح مزرعه جمع آوری گردیده تا باعث آلودگی مزرعه نگردد.

10- در پایان کار نوار را از زیر خاک خشک جمع نکنید

چنانچه نوار آبیاری قطره ای تیپ در زیر خاک نصب شده، بهتر است برای سهولت در جمع آوری نوار، مزرعه یک نوبت آبیاری محدود شده تا خاک روی نوار نیمه مرطوب و نرم شود.

نکته :

پهن کردن نوار آبیاری در طول کوتاه سبب افزایش هزینه طرح بواسطه افزایش تعداد اتصالات و افزایش متراژ لوله های آبده می گردد.

پهن کردن نوار آبیاری در طول های زیاد نیز سبب کاهش یکنواختی آبیاری و در نهایت کاهش عملکرد محصول می شود.

نوار آبیاری قطره اینوار آبیاری

آبیاری قطره ای استعلام قیمت نوار تیپ تاثیرات آبیاری قطره ای خرید لوله پلی اتیلن خرید نوار تیپ دستگاه نوار تیپ سفارش لوله پلی اتیلن سفارش نوار تیپ قیمت لوله نواری قیمت لوله پلی اتیلن قیمت نوارتیپ قیمت هر رول نوار تیپ لوله نواری لوله نواری آبیاری قطره ای لوله نواری قطره ای لوله پلی اتیلن نوار آبیاری تیپ نوار آبیاری قطره ای نوار تیپ 1000 متری نوار تیپ ارزان نوار تیپ جی نوار تیپ ذرت نوار تیپ شیراز نوار تیپ لوبیا نوار تیپ هندوانه نوار تیپ پلاک دار نوار تیپ کشاورز نوار تیپ گوجه نوار طیف نوار قطره ای کاتالوگ نوار تیپ

Call Now Button
Open chat