آبیاری قطره ای و کارهایی که در آبیاری قطره ای با نوار تیپ نباید انجام داد

نوار آبیاری قطره ای

Call Now Button
Open chat