استفاده از نوار آبیاری قطره ای در شرایط شور

استفاده از نوار آبیاری قطره ای در شرایط شور

برای آبیاری به روش تیپ در شرایط شور، فاصله آبیاری ها باید کوتاه بوده و منطقه توسعه ریشه گیاه همواره خیس نگه داشته شود.

بنابراین، محلول خاکی که در آن ریشه های گیاه حضور دارند، در طول دوره رشد تقریبا رقیق باقی مانده و در این شرایط، جذب آب توسط ریشه گیاه راحتتر خواهد بود.

بنابراین در شرایط شور انتظار است که آبیاری گیاه توسط لوله های نوار تیپ راندمان بالاتری نسبت به سایر روش ها داشته باشد و گیاه راحتتر بتواند آب مورد نیاز خود را جذب نماید.

در آبیاری تیپ، حجم مرطوب شده خاک که اصطلاحا به آن پیاز رطوبتی گفته میشود. به اطراف لوله گسترش یافته و نمک نیز به طور مرتب از کنار لوله به خارج از پیاز رطوبتی رانده میشود.

استفاده از نوار آبیاری قطره ای در شرایط شور

بنابراین اگر لوله نوار تیپ در کنار گیاه قرار داشته باشد، نمک های موجود در آب و یا خاک به تدریج از دسترس گیاه دور می شوند و آسیب کمتری به گیاه وارد خواهند نمود. بنابرین مهمترین نکته بکارگیری روش نوار تیپ در شرایط شور، کوتاه کردن دور آبیاری است.

با توجه به اینکه در روش آبیاری تیپ، آب مستقیما روی گیاه پاشیده نمی شود، شوری آب باعث سوختگی سطح برگها نیز نخواهد شد.

همچنين در صورت مناسب بودن شرايط مزرعه از نظر مرزبندی و كانالكشی براي انجام آبياری غرقابی، توصيه ميشود كه برای مهار مشكالت شوری در طول فصل رشد از آبياری تكميلي غرقابی به ويژه در ابتداي فصل  استفاده گردد.