مشخصات کلی:

 • ضخامت 200 و 175 میکرون

 • طول رول 1000 متر واقعی

 • ضمانت یک فصل کشت زراعی

 • فاصله بین روزنه ها 10cm

 • تحمل فشار کاری از 6/ تا 1/2 اتمسفر

 • دبی خروجی هر روزنه 1/5 لیتر تا 3/4 لیتر, متناسب با سفارش مشتری

 

جهت سفارش این محصول میتوانید با عوامل فروش شرکت اترک دریپ تماس حاصل نمایید.

مشخصات کلی:

 • ضخامت 200 و 175 میکرون

 • طول رول 1000 متر واقعی

 • ضمانت یک فصل کشت زراعی

 • فاصله بین روزنه ها 20cm

 • تحمل فشار کاری از 6/ تا 1/2 اتمسفر

 • دبی خروجی هر روزنه 1/5 لیتر تا 3/4 لیتر, متناسب با سفارش مشتری

 

جهت سفارش این محصول میتوانید با عوامل فروش شرکت اترک دریپ تماس حاصل نمایید.

مشخصات کلی:

 • ضخامت 200 و 175 میکرون

 • طول رول 1000 متر واقعی

 • ضمانت یک فصل کشت زراعی

 • فاصله بین روزنه ها 30cm

 • تحمل فشار کاری از 6/ تا 1/2 اتمسفر

 • دبی خروجی هر روزنه 1/5 لیتر تا 3/4 لیتر, متناسب با سفارش مشتری

 

 

جهت سفارش این محصول میتوانید با عوامل فروش شرکت اترک دریپ تماس حاصل نمایید.