محصولات

مشخصات کلی:

 • ضخامت ۲۰۰ و ۱۷۵ میکرون

 • طول رول ۱۰۰۰ متر واقعی

 • ضمانت یک فصل کشت زراعی

 • فاصله بین روزنه ها ۱۰cm

 • تحمل فشار کاری از ۶/ تا ۱/۲ اتمسفر

 • دبی خروجی هر روزنه ۱/۵ لیتر تا ۳/۴ لیتر, متناسب با سفارش مشتری

 

جهت سفارش این محصول میتوانید با عوامل فروش شرکت اترک دریپ تماس حاصل نمایید.

مشخصات کلی:

 • ضخامت ۲۰۰ و ۱۷۵ میکرون

 • طول رول ۱۰۰۰ متر واقعی

 • ضمانت یک فصل کشت زراعی

 • فاصله بین روزنه ها ۲۰cm

 • تحمل فشار کاری از ۶/ تا ۱/۲ اتمسفر

 • دبی خروجی هر روزنه ۱/۵ لیتر تا ۳/۴ لیتر, متناسب با سفارش مشتری

 

جهت سفارش این محصول میتوانید با عوامل فروش شرکت اترک دریپ تماس حاصل نمایید.

مشخصات کلی:

 • ضخامت ۲۰۰ و ۱۷۵ میکرون

 • طول رول ۱۰۰۰ متر واقعی

 • ضمانت یک فصل کشت زراعی

 • فاصله بین روزنه ها ۳۰cm

 • تحمل فشار کاری از ۶/ تا ۱/۲ اتمسفر

 • دبی خروجی هر روزنه ۱/۵ لیتر تا ۳/۴ لیتر, متناسب با سفارش مشتری

 

 

جهت سفارش این محصول میتوانید با عوامل فروش شرکت اترک دریپ تماس حاصل نمایید.