معرفی نصاب نوار تیپ به کشاورزان در اهواز ۰۹۱۳۹۶۰۱۹۴۵