معرفی نصاب نوار تیپ به کشاورزان در زنجان ۰۹۱۳۹۶۰۱۹۴۵