معرفی نصاب نوار تیپ به کشاورزان در شیراز ۰۹۱۳۹۶۰۱۹۴۵