معرفی نصاب نوار تیپ به کشاورزان در قزوین ۰۹۱۳۹۶۰۱۹۴۵