معرفی نصاب نوار تیپ به کشاورزان در همدان ۰۹۱۳۹۶۰۱۹۴۵