معرفی نصاب نوار تیپ به کشاورزان در کرمانشاه ۰۹۱۳۹۶۰۱۹۴۵