آبیاری قطره‌ای و مقایسه با روش آبیاری بارانی

آبیاری قطره‌ای

و مقایسه با روش آبیاری بارانی نوار تیپ گوجه نوار تیپ ذرت

بر اساس یک طرح مقایسه‌ای که در آن حدود ۷۰ هکتار از یک مزرعه ذرت علوفه‌ای با روش آبیاری قطره‌ای و ۱۵۰ هکتار با روش بارانی آبیاری شد .

در روش  قطره‌ای به روش تیپ حدود پنج‌هزار مترمکعب آب به مصرف رسید ، اما در روش بارانی مصرف آب به هفت‌ هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب رسید . 

و علاوه بر آن ، میزان ماده خشک در مترمکعب روش قطره‌ای به ازای هر مترمکعب آب چهار کیلوگرم، اما در روش بارانی ۱٫۶ کیلوگرم به دست آمد .

نوار تیپ
نوار تیپ
آبیاری قطره ای
نوار تیپ
آبیاری قطره ای
نوار آبیاری قطره ای
قیمت رول 1000 متری نوار تیپ
فروش نوار تیپ
نوار تیپ
نوار طیف

نوار آبیاری نوارتیپ