معرفی نصاب نوار تیپ به کشاورزان در تهران ۰۹۱۳۹۶۰۱۹۴۵