هدر رفت آب در کشاورزی سنتی

زندگی آب در دست ما و زندگی ما در دست آب در حالی که تنها ۱۲ درصد از مساحت ایران زیر کشت می‌رفته، حدود ۹۳ درصد از مصرف آب ایران در بخش کشاورزی صورت گرفته‌است.این … ادامه خواندن هدر رفت آب در کشاورزی سنتی