ویدیوها

ویدیو تست آبدهی نوار آبیاری قطره ای شرکت اترک دریپ

نحوه کشت آبیاری قطره ای با نوار آبیاری تیپ