قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش آبـرسانی

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش یا 110 میلیمتر 4 اینچ / فروش لوله پلی اتیلن مخـصـوص آبیاری قطره ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و هـمچنین نوار تیپ شرکت اترک پایپ بـا قیمت مناســـب و کیفیت بســیار خوب عرضه مــی گـردد. کارخانه لوله پلی اتیلن 110 اترک پایپ بـا سابقه درخشـان در تــولیـد لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی ، امـروزه تــوانـســته در سایـه هـمت و تلاش , کوشـش متخـصصین ایرانی، شرکتی کاملاً شـناخته شـده را در صنعت لوله پلی اتیلن سایـز 110 کشـور را کســـب نمایـد.

نوع لوله کاربـرد
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن آبـرسانی، گازرسانی پوشـش مـحـافظ کابل های بـرق و…
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ آهنی گازرسانی
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ فــاضلاب لوله کشی فــاضلاب
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ فولادی انـتــقال ســیالات خاص
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلیـکا فــاضلاب و…

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

لوله پلی اتیلن 110 مزایای زیادی دارد که وجود آنها بـاعث شـده اســت اســتفــاده از این لوله به شـدت مـورد تــوجه قـرار بگیرد. در هـمــین راســتا در این مقاله به بـررســی بیشـتر ویژگی های لوله پلی اتیلن سایـز 110 میلیمتر 4 اینچ مــی‌پردازیم.قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

لوله پلی اتیلن چیســت؟

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

کاربـرد لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی گراش

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر از طیف کاربـرد وســیعـی بـرخوردار اســت که مــی تــوان به اســتفــاده آن در آبـرسانی شهری و روســتایـی، فضای ســـبز و گلخانه ها راه انـدازی انواع ســیســتم های آبیاری تحـت فشـار، آبیاری به صـورت زیر سـطحی اشـاه نمـود.اشـاره به کاربـردهای دیگـر:

یـکی از انواع لوله های پلی اتیلن پرکاربـرد در صنعت آب و فــاضلاب، لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ اســت. این دســته از لوله ها نیـز ماننـد سایر انواع لوله پلیمـری، از گـرانول های پلی اتیلن مـرغوب بـا گـریـد PE100 و PE80 تهیـه مــی‌گـردنـد. لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ ، انعطاف پـذیر و بـادوام مــی‌بـاشـد و در شبکه انـتــقال آب و فــاضلاب به کار بـرده مــی‌شـود.

نوع کیفیت
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن PE40  متــوسـط
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن PE60 متــوسـط
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن PE80 خوب
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن PE100 عالی

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

کاربـردهای دیگـر لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ عبـارت انـد از:

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

 • نصب در شبکه های آبیاری قطره ای و آبیاری بـارانی کشاورزی
 • انـتــقال فــاضلاب
 • جمع آوری آب‌های سـطحی معابـر
 • پوشـش مـحـافظ کابل های بـرق
 • انـتــقال گاز و انـتــقال مـواد شیمــیایـی

از کاربـردهای دیگـر این لوله ها مــی تــوان به مـواردی نظیر نصب در خطوط گازی، روکش کابل بـرق و لوله های معدن اشـاره نمـود. خریـد لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ تحـت تأثیر وزن لوله و ابعاد آن مــی بـاشـد.قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

مشخـصات فنی لوله 110 پلی اتیلن گراش

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ دارای دیواره صاف و یـکـنواختی اســت، بنابـراین دچار رسوب گـرفــتگی نمــی‌شـود و دیواره داخلی لوله در اثر عبـور ســیالات از درون لوله در حـالت فشـار معـمـولی و فشـار زیاد، سایـیـده نمــی شـود. ترک خوردگی و شکســت در لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ اتفــاق نمــی‌افــتد. این دســته از لوله پلی اتیلن در بـرابـر مـحیط‌های اســیـدی مقاوم هســتنـد؛ به هـمــین دلیل اگـر در خاک‌هایـی که دارای اســیـدیته اســت و یا شـوری بـالا دارنـد نصب گـردد، هیچ اختلالی در عـملکرد آن رخ نمــی‌دهـد.

کاربـرد لوله پلی اتیلن سایـز 110 در آبیاری معـمـولی و انـتــقال آب انواع ســیســتم‌های آبیاری قطره‌ای،ســیســتم‌های آبیاری تحـت فشـار،ســیســتم آبیاری بـارانی و ســیســتم‌‌های آبیاری سنـتر پیوت،لینیر و رول لاین اســت.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

روش اتصال لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی گراش

روش اتصال لوله‌‌های پلی اتیلن آبیاری و آبـرسانی 110 کشاورزی غالــبـا به‌وســیله اتصالات پیچی مــی‌بـاشـد که الــبـته مــی‌تــوان از روش جوش لــب به لــب (Butt Fusion) نیـز اســتفــاده نمـود.اتصال لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ در طول‌های متفــاوت به راحـتی و بـا اســتفــاده از روش‌های مـرسوم انجام پـذیر اســت. معـمـولاً دو سر لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ را به روش جوش لــب به لــب به یـکدیگـر متصل مــی‌کـننـد. در مـواردی که نیاز بـاشـد مــی تــوان از اتصالات پلی اتیلنی بـرای متصل کردن دو لوله اســتفــاده نمـود.قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

نصب لوله پلی اتیلن کشـاوری 110 گراش

لوله پلی اتیلن کشاورزی نصب بســیار آسان و راحـتی دارد.این لوله اتصالات خیلی متنوعـی دارد (به طور مثال اتصالات رزوه ای که نیاز به هیچگونه ابزارآلاتی درون آن نیســت)در این روش سفــت کردن یـک رزوه مهـم اســت و اتصالات به آن وصل مــی گـردد.اگـر زمــین کشاورزی که خطوط لوله در آن تعبیـه شـده بـاشـد، اجاره ای بـاشـد، و نیاز داشـته بـاشـد که چنـد سال دیگـر این لوله از آن زمــین جمع آوری شـود، این لوله بهترین انـتخاب اســت.در این حـالت به راحـتی مــی تــوان لوله و اتصالات را در نقطـه ای دیگـر و زمــین دیگـری نصب نمـود.

قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن

روش های نصب لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی گراش

نصب لوله کشاورزی به دو صـورت شکل مــی گیرد.جوش لــب به لــب پلی اتیلنی (لوله های 165 تا 110 میلیمتر 4 اینچ)اتصالات رزوه ای لوله سایـز های 110 اســتفــاده مــی شـود.اتصالات پیچ و مهره ای (رینگ و فلنج نیـز بـرای لوله های سایـز بـالا).

نوع لوله روش نصب
لوله های 165 تا 110 میلیمتر یا 110 میلیمتر 4 اینچ جوش لــب به لــب
لوله پلی ایتلن 110 میلیمتر 4 اینچ رزوه ای

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

ساخت ســیســتم‌های آبیاری وســیع بـا لوله 110 یا ( 110 میلیمتر 4 اینچ ) در زمــین های کشاورزی بـا اســتفــاده از اتصالات پلی اتیلن ماننـد شیر های انشعاب که در انـتها بـرای نصب نوار تیپ یا لوله‌های 110 میلیمتر 4 اینچ قطره‌چکان دارقیمت لوله 4 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش ( دریپر دار ) در آبیاری رول لاین که به شکل خطی کشـت انجام مــی‌گـردد. بـا اســتفــاده از کمـربنـدهای انشعاب ، لوله رایـزر و آبفشـان مــی‌تــوان ســیســتم آبیاری بـارانی و سنـتر پیوت را راه انـدازی کرد و مــی‌تــوان بـا اســتفــاده از لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ PE100 در عـمق خاک و انشعاب‌گیر بـا اســتفــاده از لوله‌ لودن و نصب قطره‌چکان ،ســیســتم آبیاری قطره‌ای را احداث کرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

جهت سفــارش مــی تــونیـد از شماره تلفن های / 09133318595 / 09913318595 / 09137797340 /   09137797330 بـا کارشـناسان فروش شرکت در ارتبـاط بـاشیـد.

عوامل تاثیرگذار بـر قیمت لوله پلی اتیلن 110

قیمت لوله کشاورزی سایـز 110 بـر اساس روش های مختلفی تعـیـین مــی‌شـود و هر کدام تاثیر متفــاوتی را روی نرخ این مـحصـول پلیمـری مــی‌گذارنـد و در نـتیجه قیمت انواع لوله در کارخانه‌ها متفــاوت اعلام مــی‌گـردد .این تفــاوت دلایل مختلفی دارد که در ادامه دربـاره‌ی آن صحبـت مــی‌کـنیم. شـایـد شما نیـز از وجود تفــاوت مــیان قیمت لوله بـا بـرنـد های متفــاوت خیلی تعجب کـنیـد!

عامل رابطـه
نوع مـواد اولیـه لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن مـواد بهتر، قیمت بیشـتر
ضخامت لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن ضخامت بیشـتر، قیمت بـالاتر
فشـار کاری لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن تحمل فشـار بیشـتر، قیمت بیشـتر

 

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

قیمت لوله پلی اتیلن 110

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

1.جنـس مـواد اولیـه لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی گراش

اگـر در مـراحل تــولیـد لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر از ترکیب درســتی از مـواد اســتفــاده نشـود، خروجی کار اســتانـدارد لازم بـرای اســتفــاده را نخواهـد داشـت. بنابـراین مـحصـول از لحـاظ کیفیت مناســـب نخواهـد بـود و قیمت آن نیـز متاثر خواهـد بـود.قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله پلی اتیلن 1 110

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

ترکیب لوله‌ها گاهی بســته به نوع لوله و کاربـرد آن ضایعاتی نیـز اضافه شـده که مقدار درصد این ضایعات و مــیـزان خالصی مـواد اولیـه و نوع گـریـد دو عامل اصلی در تعـیـین قیمت لوله پلی‌اتیلن هســتنـد‌. یعنی به عبـارتی هر چه ضایعات ایجاد شـده کمتر گـردد و یا مـواد بـا خلوص کمتر اســتفــاده شـود، قیمت لوله ارزان تر مــی‌شـود و بلعکس!

مـواد اولیـه لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی : پلیمـرهای PE، مـواد اولیـه‌ای هســتنـد و در ترکیبـات ساخت لوله پلی‌اتیلن به کار بـرده مــی شـونـد. پلیمـرها که بـرخی ساده و بـرخی پیچیـده بـوده دارای گـریـدهای مختلفی شـامل: PE 80، PE63، PE40 و PE100 هســتنـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

کاربـرد نوار تیپ قطره ای تیپ

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

2. مــیـزان ضخامت لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی

از آنجایـی که قیمت لوله‌ پلی‌اتیلن بـرحســـب وزن آن‌ مـحـاســـبه مــی‌شـود، ضخامت لوله‌ها بـر قیمت تأثیرگذار اســت.هر چه سنگین تر بـاشـد هـم ملاک بـر بهتر بـودن لوله نیســت اشـتبـاه نکـنیـد.

3. مــیـزان فشـار متحملِ لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی

بســتگی به نوع و کاربـرد بـار فشـار مختلفی را لوله تحمل مــی‌کـنـد که بـر وزن و ضخامت آن‌ تأثیر مــی‌گذارد ، در نـتیجه از عوامل تعـیـین کـننـده قیمت لوله به صـورت غیرمســتــقیم اســت. به صـورتی که هر چقدر لوله فشـار بـالاتری را تحمل کـنـد، بـا تــوجه به این‌که وزن بـالاتری بـایـد داشـته بـاشـد، گـران‌تر خواهـد بـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

به دلیل اســتفــاده از لوله 110 میلیمتر در انواع روش های آبیاری، این لوله‌ها بـایـد فشـار های داخلی بـالایـی داشـته بـاشـنـد.

روش نصب نوار تیپ قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

4.بـرنـد لوله پلی اتیلن 110

بـا این که بـرنـد صرفــا فقط یـک نام بیش نیســت بخاطر مـحبـوبیت یـک بـرنـد، خریـداران زیادتر را جذب مــی‌کـنـد و قیمت لوله متاسفــانه بـالاتر از حد معـمـول خواهـد بـود.

بـرای مثال: کشاورزی که سال قبل از یـک شرکت لوله خریـداری کرده بـاشـد و از لوله ها راضی بـاشـد ، در حـالت عادی حـاظر اســت بخاطر این که ریسک نکـنـد، امسال نیـز هـمان بـرنـد لوله را بـا کمــی گـرانـتر از سایر، خریـداری نمایـد.!قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

کارهایـی که در آبیاری قطره ای نبـایـد انجام داد

 

قیمت لوله پلی اتیلن 110

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

قیمت لوله پلی اتیلن 110

و اتصالات جوشی پلی اتیلن که مــی‌تــوانیـد اتصالات مـورد نیاز خود را متناســـب بـا طرح خود از شرکت اترک دریپ بـا مناســـب‌ترین قیمت تهیـه نمایـیـد.

مزایای لوله پلی اتیلن سایـز 110 گراش

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

 1. اجرای بســیار سریع و آسان
 2. مقاوم در بـرابـر اشعه ماوراء بنفش اســت
 3. بهترین انـتخاب بـرای کشـت‌های فصلی
 4. مناســـب بـرای هـمه نوع شرایط جوی
 5. قیمت مناســـب و مـرقوم به صرفه آن
 6. طول عـمـر طولانی
 7. کمترین فضای لازم بـرای نگهـداری در انبـار
 8. مقاوم در بـرابـر کشـش و ضربه

از مزایای مهـم و قابل تــوجه لوله پلی اتیلن 110 مــی‌تــوان به مقاومت مکانیـکی بســیار خوب آن علی‌رغم دانـســیته پایـین اشـاره کرد.

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

علاوه بـر آن

 1. امکان حمل و نقل راحـت
 2. عایـق صـوتی
 3. مقاومت شیمــیایـی بـالا
 4. مقاومت سایشی بســیار خوب
 5. وزن پایـین
 6. قابلیت جوش پلاســتیـک
 7. عایـق الکتریـکی
 8. عایـق حرارتی

در صـورت اســتفــاده از لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ در آبیاری مـحصـولات کشاورزی، رانـدمان آبیاری افزایش مــی یابـد و مـوجب صرفه جویـی در مصرف آب مــی شـود و مـحصـولات مـرغوب تری به دســت مــی آیـد. به واسـطـه عـملکرد بســیار عالی این لوله ها در هنگام آبیاری، امکان تأثیر عناصر مغذی و کودها بـر گیاه افزایش مــی یابـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 آبیاری قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

ویژگی‌های لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی گراش

عـمـوما لوله پلی اتیلن تا 100 سال کارکرد و رانـدمان دارد. در طی بـرخورد بـا ادوات و ماشین آلات کشاورزی بســیار مقاوم اســت.گاو آهن، تراکتــور، کمبـاین و …این لوله در بـرابـر تغیـیر زاویـه خط لوله بســیار منعطـف اســت و به راحـتی مــی‌تــوان آن را در پیچ و خم های گلخانه ای و کشاورزی مـورد اســتفــاده قـرار داد. لوله پلی اتیلن 110 عـمـر بـالایـی دارد (110 تا 100 سال)

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

مـواد پلی اتیلن به دلیل مکانیـزم ساخت آن، بســیار مقاوم در بـرابـر سایش، خوردگی، نشـتی و ترکیـدگی اســت. این لوله نـســـبـت به لوله های فلزی دمای ســیال درون خود را بیشـتر حفظ مــی‌نمایـد و تبـادل دمای آن بـا مـحیط بســیار ناچیـز اســت (در صـورت جریان سازی آب و عدم ثبـات آن).به دلیل ساختار مـواد به کار رفــته در آن، مــی‌تــوانـد به عنوان لوله تحـت فشـار و لوله زیر زمــینی مـورد اســتفــاده قـرار گیرد.قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله پلی اتیلن 110

کاهش هزینه های مـرتبط بـا ســیســتم های آبیاری

ســیســتم های مدرن آبیاری قطره ای و بـارانی و ترکیب آن بـا اســتفــاده از لوله پلی اتیلن ، تا حد زیادی هزینه  آبیاری را کاهش داده اســت.این کاهش هزینه بـرای کشـاورزان بســیار حـائز اهـمــیت اســت.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

افزایش سرعت , حجم و فشـار انـتــقال آب

بـا تــوجه به تنوع سایـز لوله پلی اتیلن و فشـار ناشی از آب انـتــقالی، این لوله اجازه افزایش سرعت آبیاری زمــین کشاورزی را خواهـد داد.بـدین منظور اســتفــاده از اتصالات منعطـف ، سـطح صاف درون لوله و الاســتیـک بـودن لوله بســیار پر کاربـرد خواهـد بـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 گراش

کاهش از دســت دادن آب و یا نشـت آب

ســیســتم های خط لوله پلی اتیلن به دلیل مقاومت بـالا در بـرابـر سایـیـدگی و نشـت، انـتخابی مطـمئن بـرای زمــین های کشاورزی مــی بـاشـنـد.در صـورت نشـت این لوله ها (به هر دلیلی) ترمــیم و تــوسعه آن به راحـتی به انجام مــی رسد.

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی 160 پلی اتیلن

قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن 125 کشاورزی

قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 110

دیدگاهتان را بنویسید