قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد 16 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد آبـرسانی

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد یا 400 میلیمتر 16 اینچ / فروش لوله پلی اتیلن مخـصـوص آبیاری قطره ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و هـمچنین نوار تیپ شرکت اترک پایپ بــا قیمت مـناسـب و کیفیت بســیار خوب عرضه مــی گـردد. کارخانه لوله پلی اتیلن 400 اترک پایپ بــا سابقه درخشـان در تــولیــد لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی ، امـروزه تــوانـســتـه در سایـه هـمت و تلاش , کوشـش متخـصصین ایــرانی، شرکتی کاملاً شـناختـه شــده را در صنعت لوله پلی اتیلن سایـز 400 کشـور را کسـب نمـایــد.

نوع لوله کاربـرد
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن آبـرسانی، گازرسانی پوشـش مـحـافظ کابل های بـرق و…
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ آهنی گازرسانی
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ فــاضلاب لوله کشی فــاضلاب
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ فولادی انـتـقال ســیالات خاص
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلیـکا فــاضلاب و…

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

لوله پلی اتیلن 400 مزایای زیادی دارد که وجود آنها بــاعث شــده اســت اســتـفــاده از این لوله به شــدت مـورد تــوجه قـرار بگیــرد. در هـمــین راســتا در این مقاله به بـررســی بیشـتر ویژگی های لوله پلی اتیلن سایـز 400 میلیمتر 16 اینچ مــی‌پردازیم.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

لوله پلی اتیلن چیســت؟

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

کاربـرد لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی لامرد

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر از طیف کاربـرد وســیعـی بـرخوردار اســت که مــی تــوان به اســتـفــاده آن در آبـرسانی شهـری و روســتایـی، فضای سـبز و گلخانه ها راه انـدازی انواع ســیســتم های آبیاری تحـت فشـار، آبیاری به صـورت زیــر سـطحی اشـاه نمـود.اشـاره به کاربـردهای دیگـر:

یـکی از انواع لوله های پلی اتیلن پرکاربـرد در صنعت آب و فــاضلاب، لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ اســت. این دســتـه از لوله ها نیـز مـاننـد سایــر انواع لوله پلیمـری، از گـرانول های پلی اتیلن مـرغوب بــا گـریــد PE100 و PE80 تـهیـه مــی‌گـردنـد. لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ ، انعطاف پـذیــر و بــادوام مــی‌بــاشــد و در شبکه انـتـقال آب و فــاضلاب به کار بـرده مــی‌شـود.

نوع کیفیت
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن PE40  متــوسـط
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن PE60 متــوسـط
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن PE80 خوب
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن PE100 عالی

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

کاربـردهای دیگـر لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ عبــارت انـد از:

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

 • نصب در شبکه های آبیاری قطره ای و آبیاری بــارانی کشاورزی
 • انـتـقال فــاضلاب
 • جمع آوری آب‌های سـطحی معابـر
 • پوشـش مـحـافظ کابل های بـرق
 • انـتـقال گاز و انـتـقال مـواد شیمــیایـی

از کاربـردهای دیگـر این لوله ها مــی تــوان به مـواردی نظیــر نصب در خطوط گازی، روکش کابل بـرق و لوله های معدن اشـاره نمـود. خریــد لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ تحـت تأثیــر وزن لوله و ابعاد آن مــی بــاشــد.

مشخـصات فنی لوله 400 پلی اتیلن لامرد

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ دارای دیواره صاف و یـکـنواختی اســت، بنابـراین دچار رسوب گـرفــتگی نمــی‌شـود و دیواره داخلی لوله در اثر عبـور ســیالات از درون لوله در حـالت فشـار معـمـولی و فشـار زیاد، سایـیــده نمــی شـود. ترک خوردگی و شکســت در لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ اتـفــاق نمــی‌افــتد. این دســتـه از لوله پلی اتیلن در بـرابـر مـحیط‌های اســیــدی مقاوم هســتنـد؛ قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلنبه هـمــین دلیل اگـر در خاک‌هایـی که دارای اســیــدیتـه اســت و یا شـوری بــالا دارنـد نصب گـردد، هیچ اختلالی در عـملکرد آن رخ نمــی‌دهـد.

کاربـرد لوله پلی اتیلن سایـز 400 در آبیاری معـمـولی و انـتـقال آب انواع ســیســتم‌های آبیاری قطره‌ای،ســیســتم‌های آبیاری تحـت فشـار،ســیســتم آبیاری بــارانی و ســیســتم‌‌های آبیاری سنـتر پیوت،لینیــر و رول لاین اســت.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

روش اتصال لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی لامرد

روش اتصال لوله‌‌های پلی اتیلن آبیاری و آبـرسانی 400 کشاورزی غالــبــا به‌وســیله اتصالات پیچی مــی‌بــاشــد که الــبـتـه مــی‌تــوان از روش جوش لــب به لــب (Butt Fusion) نیـز اســتـفــاده نمـود.اتصال لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ در طول‌های متـفــاوت به راحـتی و بــا اســتـفــاده از روش‌های مـرسوم انجام پـذیــر اســت. معـمـولاً دو سر لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ را به روش جوش لــب به لــب به یـکدیگـر متصل مــی‌کـننـد. در مـواردی که نیاز بــاشــد مــی تــوان از اتصالات پلی اتیلنی بـرای متصل کردن دو لوله اســتـفــاده نمـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

نصب لوله پلی اتیلن کشـاوری 400 لامرد

لوله پلی اتیلن کشاورزی نصب بســیار آسان و راحـتی دارد.این لوله اتصالات خیلی متنوعـی دارد (به طور مثال اتصالات رزوه ای که نیاز به هیچگونه ابزارآلاتی درون آن نیســت)در این روش سفــت کردن یـک رزوه مهـم اســت و اتصالات به آن وصل مــی گـردد.اگـر زمــین کشاورزی که خطوط لوله در آن تعبیـه شــده بــاشــد، اجاره ای بــاشــد، و نیاز داشـتـه بــاشــد که چنـد سال دیگـر این لوله از آن زمــین جمع آوری شـود، این لوله بهترین انـتخاب اســت.در این حـالت به راحـتی مــی تــوان لوله و اتصالات را در نقطـه ای دیگـر و زمــین دیگـری نصب نمـود.

قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

روش های نصب لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی لامرد

نصب لوله کشاورزی به دو صـورت شکل مــی گیــرد.جوش لــب به لــب پلی اتیلنی (لوله های 165 تا 400 میلیمتر 16 اینچ)اتصالات رزوه ای لوله سایـز های 400 اســتـفــاده مــی شـود.اتصالات پیچ و مهـره ای (رینگ و فلنج نیـز بـرای لوله های سایـز بــالا).قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

نوع لوله روش نصب
لوله های 165 تا 400 میلیمتر یا 400 میلیمتر 16 اینچ جوش لــب به لــب
لوله پلی ایتلن 400 میلیمتر 16 اینچ رزوه ای

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

ساخت ســیســتم‌های آبیاری وســیع بــا لوله 400 یا ( 400 میلیمتر 16 اینچ ) در زمــین های کشاورزی بــا اســتـفــاده از اتصالات پلی اتیلن مـاننـد شیــر های انشعاب که در انـتـها بـرای نصب نوار تیپ یا لوله‌های 400 میلیمتر 16 اینچ قطره‌چکان دار ( دریپر دار ) در آبیاری رول لاین که به شکل خطی کشـت انجام مــی‌گـردد. بــا اســتـفــاده از کمـربنـدهای انشعاب ، لوله رایـزر و آبفشـان مــی‌تــوان ســیســتم آبیاری بــارانی و سنـتر پیوت را راه انـدازی کرد و مــی‌تــوان بــا اســتـفــاده از لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ PE100 در عـمق خاک و انشعاب‌گیــر بــا اســتـفــاده از لوله‌ لودن و نصب قطره‌چکان ،ســیســتم آبیاری قطره‌ای را احداث کرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

جهت سفــارش مــی تــونیــد از شمـاره تلفن های / 09133318595 / 09913318595 / 09137797340 /   09137797330 بــا کارشـناسان فروش شرکت در ارتبــاط بــاشیــد.

عوامل تاثیــرگــذار بـر قیمت لوله پلی اتیلن 400

قیمت لوله کشاورزی سایـز 400 بـر اساس روش های مختلفی تعـیـین مــی‌شـود و هـر کدام تاثیــر متـفــاوتی را روی نرخ این مـحصـول پلیمـری مــی‌گــذارنـد و در نـتیجه قیمت انواع لوله در کارخانه‌ها متـفــاوت اعلام مــی‌گـردد .این تـفــاوت دلایل مختلفی دارد که در ادامه دربــاره‌ی آن صحبـت مــی‌کـنیم. شـایــد شمـا نیـز از وجود تـفــاوت مــیان قیمت لوله بــا بـرنـد های متـفــاوت خیلی تعجب کـنیــد!قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

عامل رابطـه
نوع مـواد اولیـه لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن مـواد بهتر، قیمت بیشـتر
ضخامت لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن ضخامت بیشـتر، قیمت بــالاتر
فشـار کاری لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن تحمل فشـار بیشـتر، قیمت بیشـتر

 

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

قیمت لوله پلی اتیلن 400

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

1.جنـس مـواد اولیـه لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی لامرد

اگـر در مـراحل تــولیــد لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر از ترکیب درســتی از مـواد اســتـفــاده نشـود، خروجی کار اســتانـدارد لازم بـرای اســتـفــاده را نخواهـد داشـت. بنابـراین مـحصـول از لحـاظ کیفیت مـناسـب نخواهـد بـود و قیمت آن نیـز متاثر خواهـد بـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 1 400

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

ترکیب لوله‌ها گاهی بســتـه به نوع لوله و کاربـرد آن ضایعاتی نیـز اضافه شــده که مقدار درصد این ضایعات و مــیـزان خالصی مـواد اولیـه و نوع گـریــد دو عامل اصلی در تعـیـین قیمت لوله پلی‌اتیلن هســتنـد‌. یعنی به عبــارتی هـر چه ضایعات ایجاد شــده کمتر گـردد و یا مـواد بــا خلوص کمتر اســتـفــاده شـود، قیمت لوله ارزان تر مــی‌شـود و بلعکس!

مـواد اولیـه لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی : پلیمـرهای PE، مـواد اولیـه‌ای هســتنـد و در ترکیبــات ساخت لوله پلی‌اتیلن به کار بـرده مــی شـونـد. پلیمـرها که بـرخی ساده و بـرخی پیچیــده بـوده دارای گـریــدهای مختلفی شـامل: PE 80، PE63، PE40 و PE100 هســتنـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

کاربـرد نوار تیپ قطره ای تیپ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

2. مــیـزان ضخامت لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی

از آنجایـی که قیمت لوله‌ پلی‌اتیلن بـرحسـب وزن آن‌ مـحـاسـبه مــی‌شـود، ضخامت لوله‌ها بـر قیمت تأثیــرگــذار اســت.هـر چه سنگین تر بــاشــد هـم ملاک بـر بهتر بـودن لوله نیســت اشـتبــاه نکـنیــد.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

3. مــیـزان فشـار متحملِ لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی

بســتگی به نوع و کاربـرد بــار فشـار مختلفی را لوله تحمل مــی‌کـنـد که بـر وزن و ضخامت آن‌ تأثیــر مــی‌گــذارد ، در نـتیجه از عوامل تعـیـین کـننـده قیمت لوله به صـورت غیــرمســتـقیم اســت. به صـورتی که هـر چقدر لوله فشـار بــالاتری را تحمل کـنـد، بــا تــوجه به این‌که وزن بــالاتری بــایــد داشـتـه بــاشــد، گـران‌تر خواهـد بـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

به دلیل اســتـفــاده از لوله 400 میلیمتر در انواع روش های آبیاری، این لوله‌ها بــایــد فشـار های داخلی بــالایـی داشـتـه بــاشـنـد.

روش نصب نوار تیپ قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

4.بـرنـد لوله پلی اتیلن 400

بــا این که بـرنـد صرفــا فقط یـک نام بیش نیســت بخاطر مـحبـوبیت یـک بـرنـد، خریــداران زیادتر را جذب مــی‌کـنـد و قیمت لوله متاسفــانه بــالاتر از حد معـمـول خواهـد بـود.

بـرای مثال: کشاورزی که سال قبل از یـک شرکت لوله خریــداری کرده بــاشــد و از لوله ها راضی بــاشــد ، در حـالت عادی حـاظر اســت بخاطر این که ریسک نکـنـد، امسال نیـز هـمـان بـرنـد لوله را بــا کمــی گـرانـتر از سایــر، خریــداری نمـایــد.!و اتصالات جوشی پلی اتیلن که مــی‌تــوانیــد اتصالات مـورد نیاز خود را متناسـب بــا طرح خود از شرکت اترک دریپ بــا مـناسـب‌ترین قیمت تـهیـه نمـایـیــد.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

قیمت لوله 400 پلی اتیلن

کارهایـی که در آبیاری قطره ای نبــایــد انجام داد

مزایای لوله پلی اتیلن سایـز 400 لامرد

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

 1. اجرای بســیار سریع و آسان
 2. مقاوم در بـرابـر اشعه مـاوراء بنفش اســت
 3. بهترین انـتخاب بـرای کشـت‌های فصلی
 4. مـناسـب بـرای هـمه نوع شرایط جوی
 5. قیمت مـناسـب و مـرقوم به صرفه آن
 6. طول عـمـر طولانی
 7. کمترین فضای لازم بـرای نگهـداری در انبــار
 8. مقاوم در بـرابـر کشـش و ضربه

از مزایای مهـم و قابل تــوجه لوله پلی اتیلن 400 مــی‌تــوان به مقاومت مکانیـکی بســیار خوب آن علی‌رغم دانـســیتـه پایـین اشـاره کرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

علاوه بـر آن

 1. امکان حمل و نقل راحـت
 2. عایـق صـوتی
 3. مقاومت شیمــیایـی بــالا
 4. مقاومت سایشی بســیار خوب
 5. وزن پایـین
 6. قابلیت جوش پلاســتیـک
 7. عایـق الکتریـکی
 8. عایـق حرارتی

در صـورت اســتـفــاده از لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ در آبیاری مـحصـولات کشاورزی، رانـدمـان آبیاری افزایش مــی یابـد و مـوجب صرفه جویـی در مصرف آب مــی شـود و مـحصـولات مـرغوب تری به دســت مــی آیــد. به واسـطـه عـملکرد بســیار عالی این لوله ها در هنگام آبیاری، امکان تأثیــر عناصر مغذی و کودها بـر گیاه افزایش مــی یابـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 آبیاری قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

ویژگی‌های لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی لامرد

عـمـومـا لوله پلی اتیلن تا 100 سال کارکرد و رانـدمـان دارد. در طی بـرخورد بــا ادوات و مـاشین آلات کشاورزی بســیار مقاوم اســت.گاو آهن، تراکتــور، کمبــاین و …این لوله در بـرابـر تغیـیــر زاویـه خط لوله بســیار مـنعطـف اســت و به راحـتی مــی‌تــوان آن را در پیچ و خم های گلخانه ای و کشاورزی مـورد اســتـفــاده قـرار داد. لوله پلی اتیلن 400 عـمـر بــالایـی دارد (400 تا 100 سال)

قیمت لوله 400 پلی اتیلن

مـواد پلی اتیلن به دلیل مکانیـزم ساخت آن، بســیار مقاوم در بـرابـر سایش، خوردگی، نشـتی و ترکیــدگی اســت. این لوله نـسـبـت به لوله های فلزی دمـای ســیال درون خود را بیشـتر حفظ مــی‌نمـایــد و تبــادل دمـای آن بــا مـحیط بســیار ناچیـز اســت (در صـورت جریان سازی آب و عدم ثبــات آن).به دلیل ساختار مـواد به کار رفــتـه در آن، مــی‌تــوانـد به عنوان لوله تحـت فشـار و لوله زیــر زمــینی مـورد اســتـفــاده قـرار گیــرد.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 400

کاهش هزینه های مـرتبط بــا ســیســتم های آبیاری

ســیســتم های مدرن آبیاری قطره ای و بــارانی و ترکیب آن بــا اســتـفــاده از لوله پلی اتیلن ، تا حد زیادی هزینه  آبیاری را کاهش داده اســت.این کاهش هزینه بـرای کشـاورزان بســیار حـائز اهـمــیت اســت.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

افزایش سرعت , حجم و فشـار انـتـقال آب

بــا تــوجه به تنوع سایـز لوله پلی اتیلن و فشـار ناشی از آب انـتـقالی، این لوله اجازه افزایش سرعت آبیاری زمــین کشاورزی را خواهـد داد.بـدین مـنظور اســتـفــاده از اتصالات مـنعطـف ، سـطح صاف درون لوله و الاســتیـک بـودن لوله بســیار پر کاربـرد خواهـد بـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 لامرد

کاهش از دســت دادن آب و یا نشـت آب

ســیســتم های خط لوله پلی اتیلن به دلیل مقاومت بــالا در بـرابـر سایـیــدگی و نشـت، انـتخابی مطـمئن بـرای زمــین های کشاورزی مــی بــاشـنـد.در صـورت نشـت این لوله ها (به هـر دلیلی) ترمــیم و تــوسعه آن به راحـتی به انجام مــی رسد.

قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 400 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 400

دیدگاهتان را بنویسید