قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان آبـرسانی

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان یا 110 میلیمتر 4 اینچ / فروش لوله پلی اتیلن مخصوص آبیاری قطره ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و هـمچنین نوار تیپ شرکت اترک پایپ بـا قیمت مناسب و کیفیت بسـیار خـوب عرضه مـــی گـردد. کارخانه لوله پلی اتیلن 110 اترک پایپ بـا سابقه درخشان در تولیـد لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی ، امـروزه توانسـته در سایه هـمت و تلاش , کوشش متخصصین ایرانی، شرکتی کاملاً شناخته شـده را در صنعت لوله پلی اتیلن سایـز 110 کشــور را کسب نمایـد.

نوع لوله کاربـرد
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن آبـرسانی، گازرسانی پوشش مـحـافظ کابل هـای بـرق و…
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ آهنی گازرسانی
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ فاضلاب لوله کشی فاضلاب
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ فولادی انـتقال سـیالات خاص
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلیـکا فاضلاب و…

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

لوله پلی اتیلن 110 مزایای زیادی دارد که وجود آنهـا بـاعث شـده اسـت اسـتفاده از این لوله بـه شـدت مـورد توجه قرار بگیرد. در هـمـــین راسـتا در این مقاله بـه بـررسـی بیشتر ویژگی هـای لوله پلی اتیلن سایـز 110 میلیمتر 4 اینچ مـــی‌پردازیم.قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

لوله پلی اتیلن چیسـت؟

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

کاربـرد لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی ماهنشان

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر از طیف کاربـرد وسـیعـی بـرخـوردار اسـت که مـــی توان بـه اسـتفاده آن در آبـرسانی شهری و روسـتایی، فضای سبز و گلخانه هـا راه انـدازی انواع سـیسـتم هـای آبیاری تحت فشار، آبیاری بـه صورت زیر سطحی اشاه نمـود.اشاره بـه کاربـردهـای دیگـر:

یـکی از انواع لوله هـای پلی اتیلن پرکاربـرد در صنعت آب و فاضلاب، لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ اسـت. این دسـته از لوله هـا نیـز ماننـد سایر انواع لوله پلیمـری، از گـرانول هـای پلی اتیلن مـرغوب بـا گـریـد PE100 و PE80 تهیه مـــی‌گـردنـد. لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ ، انعطاف پذیر و بـادوام مـــی‌بـاشـد و در شبکه انـتقال آب و فاضلاب بـه کار بـرده مـــی‌شــود.

نوع کیفیت
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن PE40  متوسط
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن PE60 متوسط
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن PE80 خـوب
لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن PE100 عالی

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

کاربـردهـای دیگـر لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ عبـارت انـد از:

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

 • نصب در شبکه هـای آبیاری قطره ای و آبیاری بـارانی کشاورزی
 • انـتقال فاضلاب
 • جمع آوری آب‌هـای سطحی معابـر
 • پوشش مـحـافظ کابل هـای بـرق
 • انـتقال گاز و انـتقال مـواد شیمـــیایی

از کاربـردهـای دیگـر این لوله هـا مـــی توان بـه مـواردی نظیر نصب در خطوط گازی، روکش کابل بـرق و لوله هـای معدن اشاره نمـود. خریـد لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ تحت تأثیر وزن لوله و ابعاد آن مـــی بـاشـد.قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

مشخصات فنی لوله 110 پلی اتیلن ماهنشان

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ دارای دیواره صاف و یـکـنواختی اسـت، بنابـراین دچار رسوب گـرفتگی نمـــی‌شــود و دیواره داخلی لوله در اثر عبور سـیالات از درون لوله در حـالت فشار معـمـولی و فشار زیاد، ساییـده نمـــی شــود. ترک خـوردگی و شکسـت در لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ اتفاق نمـــی‌افتد. این دسـته از لوله پلی اتیلن در بـرابـر مـحیط‌هـای اسـیـدی مقاوم هسـتنـد؛ بـه هـمـــین دلیل اگـر در خاک‌هـایی که دارای اسـیـدیته اسـت و یا شــوری بـالا دارنـد نصب گـردد، هیچ اختلالی در عـملکرد آن رخ نمـــی‌دهـد.

کاربـرد لوله پلی اتیلن سایـز 110 در آبیاری معـمـولی و انـتقال آب انواع سـیسـتم‌هـای آبیاری قطره‌ای،سـیسـتم‌هـای آبیاری تحت فشار،سـیسـتم آبیاری بـارانی و سـیسـتم‌‌هـای آبیاری سنـتر پیوت،لینیر و رول لاین اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

روش اتصال لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی ماهنشان

روش اتصال لوله‌‌هـای پلی اتیلن آبیاری و آبـرسانی 110 کشاورزی غالبـا بـه‌وسـیله اتصالات پیچی مـــی‌بـاشـد که البته مـــی‌توان از روش جوش لب بـه لب (Butt Fusion) نیـز اسـتفاده نمـود.اتصال لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ در طول‌هـای متفاوت بـه راحتی و بـا اسـتفاده از روش‌هـای مـرسوم انجام پذیر اسـت. معـمـولاً دو سر لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ را بـه روش جوش لب بـه لب بـه یـکدیگـر متصل مـــی‌کـننـد. در مـواردی که نیاز بـاشـد مـــی توان از اتصالات پلی اتیلنی بـرای متصل کردن دو لوله اسـتفاده نمـود.قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

نصب لوله پلی اتیلن کشاوری 110 ماهنشان

لوله پلی اتیلن کشاورزی نصب بسـیار آسان و راحتی دارد.این لوله اتصالات خیلی متنوعـی دارد (بـه طور مثال اتصالات رزوه ای که نیاز بـه هیچگونه ابزارآلاتی درون آن نیسـت)در این روش سفت کردن یـک رزوه مهـم اسـت و اتصالات بـه آن وصل مـــی گـردد.اگـر زمـــین کشاورزی که خطوط لوله در آن تـعبیه شـده بـاشـد، اجاره ای بـاشـد، و نیاز داشته بـاشـد که چنـد سال دیگـر این لوله از آن زمـــین جمع آوری شــود، این لوله بـهترین انـتخاب اسـت.در این حـالت بـه راحتی مـــی توان لوله و اتصالات را در نقطه ای دیگـر و زمـــین دیگـری نصب نمـود.

قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن

روش هـای نصب لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی ماهنشان

نصب لوله کشاورزی بـه دو صورت شکل مـــی گیرد.جوش لب بـه لب پلی اتیلنی (لوله هـای 165 تا 110 میلیمتر 4 اینچ)اتصالات رزوه ای لوله سایـز هـای 110 اسـتفاده مـــی شــود.اتصالات پیچ و مهره ای (رینگ و فلنج نیـز بـرای لوله هـای سایـز بـالا).

نوع لوله روش نصب
لوله هـای 165 تا 110 میلیمتر یا 110 میلیمتر 4 اینچ جوش لب بـه لب
لوله پلی ایتلن 110 میلیمتر 4 اینچ رزوه ای

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

ساخت سـیسـتم‌هـای آبیاری وسـیع بـا لوله 110 یا ( 110 میلیمتر 4 اینچ ) در زمـــین هـای کشاورزی بـا اسـتفاده از اتصالات پلی اتیلن ماننـد شیر هـای انشعاب که در انـتهـا بـرای نصب نوار تیپ یا لوله‌هـای 110 میلیمتر 4 اینچ قطره‌چکان دارقیمت لوله 4 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان ( دریپر دار ) در آبیاری رول لاین که بـه شکل خطی کشت انجام مـــی‌گـردد. بـا اسـتفاده از کمـربنـدهـای انشعاب ، لوله رایـزر و آبفشان مـــی‌توان سـیسـتم آبیاری بـارانی و سنـتر پیوت را راه انـدازی کرد و مـــی‌توان بـا اسـتفاده از لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ PE100 در عـمق خاک و انشعاب‌گیر بـا اسـتفاده از لوله‌ لودن و نصب قطره‌چکان ،سـیسـتم آبیاری قطره‌ای را احداث کرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

جهت سفارش مـــی تونیـد از شماره تلـفن هـای / 09133318595 / 09913318595 / 09137797340 /   09137797330 بـا کارشناسان فروش شرکت در ارتبـاط بـاشیـد.

عوامل تاثیرگذار بـر قیمت لوله پلی اتیلن 110

قیمت لوله کشاورزی سایـز 110 بـر اساس روش هـای مختلـفی تـعـیین مـــی‌شــود و هر کدام تاثیر متفاوتی را روی نرخ این مـحصول پلیمـری مـــی‌گذارنـد و در نـتیجه قیمت انواع لوله در کارخانه‌هـا متفاوت اعلام مـــی‌گـردد .این تفاوت دلایل مختلـفی دارد که در ادامه دربـاره‌ی آن صحبت مـــی‌کـنیم. شایـد شما نیـز از وجود تفاوت مـــیان قیمت لوله بـا بـرنـد هـای متفاوت خیلی تـعجب کـنیـد!

عامل رابطه
نوع مـواد اولیه لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن مـواد بـهتر، قیمت بیشتر
ضخامت لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن ضخامت بیشتر، قیمت بـالاتر
فشار کاری لوله 110 میلیمتر 4 اینچ پلی اتیلن تحـمل فشار بیشتر، قیمت بیشتر

 

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

قیمت لوله پلی اتیلن 110

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

1.جنس مـواد اولیه لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی ماهنشان

اگـر در مـراحل تولیـد لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر از ترکیب درسـتی از مـواد اسـتفاده نشــود، خروجی کار اسـتانـدارد لازم بـرای اسـتفاده را نخـواهـد داشت. بنابـراین مـحصول از لحـاظ کیفیت مناسب نخـواهـد بود و قیمت آن نیـز متاثر خـواهـد بود.قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله پلی اتیلن 1 110

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

ترکیب لوله‌هـا گاهی بسـته بـه نوع لوله و کاربـرد آن ضایعاتی نیـز اضافه شـده که مقدار درصد این ضایعات و مـــیـزان خالصی مـواد اولیه و نوع گـریـد دو عامل اصلی در تـعـیین قیمت لوله پلی‌اتیلن هسـتنـد‌. یعنی بـه عبـارتی هر چه ضایعات ایجاد شـده کمتر گـردد و یا مـواد بـا خلوص کمتر اسـتفاده شــود، قیمت لوله ارزان تر مـــی‌شــود و بلعکس!

مـواد اولیه لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی : پلیمـرهـای PE، مـواد اولیه‌ای هسـتنـد و در ترکیبـات ساخت لوله پلی‌اتیلن بـه کار بـرده مـــی شــونـد. پلیمـرهـا که بـرخی ساده و بـرخی پیچیـده بوده دارای گـریـدهـای مختلـفی شامل: PE 80، PE63، PE40 و PE100 هسـتنـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

کاربـرد نوار تیپ قطره ای تیپ

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

2. مـــیـزان ضخامت لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی

از آنجایی که قیمت لوله‌ پلی‌اتیلن بـرحسب وزن آن‌ مـحـاسبـه مـــی‌شــود، ضخامت لوله‌هـا بـر قیمت تأثیرگذار اسـت.هر چه سنگین تر بـاشـد هـم ملاک بـر بـهتر بودن لوله نیسـت اشتبـاه نکـنیـد.

3. مـــیـزان فشار متحـملِ لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی

بسـتگی بـه نوع و کاربـرد بـار فشار مختلـفی را لوله تحـمل مـــی‌کـنـد که بـر وزن و ضخامت آن‌ تأثیر مـــی‌گذارد ، در نـتیجه از عوامل تـعـیین کـننـده قیمت لوله بـه صورت غیرمسـتقیم اسـت. بـه صورتی که هر چقدر لوله فشار بـالاتری را تحـمل کـنـد، بـا توجه بـه این‌که وزن بـالاتری بـایـد داشته بـاشـد، گـران‌تر خـواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

بـه دلیل اسـتفاده از لوله 110 میلیمتر در انواع روش هـای آبیاری، این لوله‌هـا بـایـد فشار هـای داخلی بـالایی داشته بـاشنـد.

روش نصب نوار تیپ قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

4.بـرنـد لوله پلی اتیلن 110

بـا این که بـرنـد صرفا فقط یـک نام بیش نیسـت بخاطر مـحبوبیت یـک بـرنـد، خریـداران زیادتر را جذب مـــی‌کـنـد و قیمت لوله متاسفانه بـالاتر از حد معـمـول خـواهـد بود.

بـرای مثال: کشاورزی که سال قبل از یـک شرکت لوله خریـداری کرده بـاشـد و از لوله هـا راضی بـاشـد ، در حـالت عادی حـاظر اسـت بخاطر این که ریسک نکـنـد، امسال نیـز هـمان بـرنـد لوله را بـا کمـــی گـرانـتر از سایر، خریـداری نمایـد.!قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

کارهـایی که در آبیاری قطره ای نبـایـد انجام داد

 

قیمت لوله پلی اتیلن 110

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

قیمت لوله پلی اتیلن 110

و اتصالات جوشی پلی اتیلن که مـــی‌توانیـد اتصالات مـورد نیاز خـود را متناسب بـا طرح خـود از شرکت اترک دریپ بـا مناسب‌ترین قیمت تهیه نماییـد.

مزایای لوله پلی اتیلن سایـز 110 ماهنشان

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

 1. اجرای بسـیار سریع و آسان
 2. مقاوم در بـرابـر اشعه ماوراء بنفش اسـت
 3. بـهترین انـتخاب بـرای کشت‌هـای فصلی
 4. مناسب بـرای هـمه نوع شرایط جوی
 5. قیمت مناسب و مـرقوم بـه صرفه آن
 6. طول عـمـر طولانی
 7. کمترین فضای لازم بـرای نگهـداری در انبـار
 8. مقاوم در بـرابـر کشش و ضربـه

از مزایای مهـم و قابل توجه لوله پلی اتیلن 110 مـــی‌توان بـه مقاومت مکانیـکی بسـیار خـوب آن علی‌رغم دانسـیته پایین اشاره کرد.

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

علاوه بـر آن

 1. امکان حـمل و نقل راحت
 2. عایق صوتی
 3. مقاومت شیمـــیایی بـالا
 4. مقاومت سایشی بسـیار خـوب
 5. وزن پایین
 6. قابلیت جوش پلاسـتیـک
 7. عایق الکتریـکی
 8. عایق حرارتی

در صورت اسـتفاده از لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 4 اینچ در آبیاری مـحصولات کشاورزی، رانـدمان آبیاری افزایش مـــی یابد و مـوجب صرفه جویی در مصرف آب مـــی شــود و مـحصولات مـرغوب تری بـه دسـت مـــی آیـد. بـه واسطه عـملکرد بسـیار عالی این لوله هـا در هنگام آبیاری، امکان تأثیر عناصر مغذی و کودهـا بـر گیاه افزایش مـــی یابد.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 آبیاری قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

ویژگی‌هـای لوله 110 میلیمتر 4 اینچ کشاورزی ماهنشان

عـمـوما لوله پلی اتیلن تا 100 سال کارکرد و رانـدمان دارد. در طی بـرخـورد بـا ادوات و ماشین آلات کشاورزی بسـیار مقاوم اسـت.گاو آهن، تراکتور، کمبـاین و …این لوله در بـرابـر تغییر زاویه خط لوله بسـیار منعطف اسـت و بـه راحتی مـــی‌توان آن را در پیچ و خم هـای گلخانه ای و کشاورزی مـورد اسـتفاده قرار داد. لوله پلی اتیلن 110 عـمـر بـالایی دارد (110 تا 100 سال)

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

مـواد پلی اتیلن بـه دلیل مکانیـزم ساخت آن، بسـیار مقاوم در بـرابـر سایش، خـوردگی، نشتی و ترکیـدگی اسـت. این لوله نسبت بـه لوله هـای فلزی دمای سـیال درون خـود را بیشتر حفظ مـــی‌نمایـد و تبـادل دمای آن بـا مـحیط بسـیار ناچیـز اسـت (در صورت جریان سازی آب و عدم ثبـات آن).بـه دلیل ساختار مـواد بـه کار رفته در آن، مـــی‌توانـد بـه عنوان لوله تحت فشار و لوله زیر زمـــینی مـورد اسـتفاده قرار گیرد.قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله پلی اتیلن 110

کاهش هزینه هـای مـرتبط بـا سـیسـتم هـای آبیاری

سـیسـتم هـای مدرن آبیاری قطره ای و بـارانی و ترکیب آن بـا اسـتفاده از لوله پلی اتیلن ، تا حد زیادی هزینه  آبیاری را کاهش داده اسـت.این کاهش هزینه بـرای کشاورزان بسـیار حـائز اهـمـــیت اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

افزایش سرعت , حجم و فشار انـتقال آب

بـا توجه بـه تنوع سایـز لوله پلی اتیلن و فشار ناشی از آب انـتقالی، این لوله اجازه افزایش سرعت آبیاری زمـــین کشاورزی را خـواهـد داد.بدین منظور اسـتفاده از اتصالات منعطف ، سطح صاف درون لوله و الاسـتیـک بودن لوله بسـیار پر کاربـرد خـواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 110 ماهنشان

کاهش از دسـت دادن آب و یا نشت آب

سـیسـتم هـای خط لوله پلی اتیلن بـه دلیل مقاومت بـالا در بـرابـر ساییـدگی و نشت، انـتخابی مطمئن بـرای زمـــین هـای کشاورزی مـــی بـاشنـد.در صورت نشت این لوله هـا (بـه هر دلیلی) ترمـــیم و توسعه آن بـه راحتی بـه انجام مـــی رسد.

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی 160 پلی اتیلن

قیمت لوله 5 اینچ پلی اتیلن 125 کشاورزی

قیمت لوله 4 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 110 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 110

دیدگاهتان را بنویسید