قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد آبـرسانی

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

قیمت لوله 160 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد یا 160 میلیمتر 6 اینچ / فروش لوله پلی اتیلن مخصوص آبیاری قطره ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و هـمچنین نوار تیپ شرکت اترک پایپ بـا قیمت مـناسب و کیفیت بسـیار خـوب عرضه مـــی گـردد. کارخانه لوله پلی اتیلن 160 اترک پایپ بـا سابقه درخشان در تولیـد لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی ، امـروزه توانسـته در سایه هـمت و تلاش , کوشش متخصصین ایرانی، شرکتی کاملاً شناخته شــده را در صنعت لوله پلی اتیلن سایـز 160 کشــور را کسب نمـایـد.

نوع لوله کاربـرد
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلی اتیلن آبـرسانی، گازرسانی پوشش مـحـافظ کابل هـای بـرق و…
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ آهنی گازرسانی
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ فاضلاب لوله کشی فاضلاب
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ فولادی انـتـقال سـیالات خاص
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلیـکا فاضلاب و…

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آبادلوله پلی اتیلن 160 مزایای زیادی دارد که وجود آنهـا بـاعث شــده اسـت اسـتـفاده از این لوله بـه شــدت مـورد توجه قرار بگیرد. در هـمـــین راسـتا در این مقاله بـه بـررسـی بیشتر ویژگی هـای لوله پلی اتیلن سایـز 160 میلیمتر 6 اینچ مـــی‌پردازیم.

لوله پلی اتیلن چیسـت؟

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

کاربـرد لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی زرین آباد

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر از طیف کاربـرد وسـیـعـی بـرخـوردار اسـت که مـــی توان بـه اسـتـفاده آن در آبـرسانی شهری و روسـتایی، فضای سبز و گلخانه هـا راه انـدازی انواع سـیسـتم هـای آبیاری تحت فشار، آبیاری بـه صورت زیر سطحی اشاه نمـود.اشاره بـه کاربـردهـای دیگـر:

یـکی از انواع لوله هـای پلی اتیلن پرکاربـرد در صنعت آب و فاضلاب، لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ اسـت. این دسـته از لوله هـا نیـز مـاننـد سایر انواع لوله پلیمـری، از گـرانول هـای پلی اتیلن مـرغوب بـا گـریـد PE100 و PE80 تهیه مـــی‌گـردنـد. لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ ، انعطاف پذیر و بـادوام مـــی‌بـاشــد و در شبکه انـتـقال آب و فاضلاب بـه کار بـرده مـــی‌شــود.

نوع کیفیت
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلی اتیلن PE40  متوسط
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلی اتیلن PE60 متوسط
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلی اتیلن PE80 خـوب
لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلی اتیلن PE100 عالی

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آبادکاربـردهـای دیگـر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ عبـارت انـد از:

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

 • نصب در شبکه هـای آبیاری قطره ای و آبیاری بـارانی کشاورزی
 • انـتـقال فاضلاب
 • جمع آوری آب‌هـای سطحی معابـر
 • پوشش مـحـافظ کابل هـای بـرق
 • انـتـقال گاز و انـتـقال مـواد شیمـــیایی

از کاربـردهـای دیگـر این لوله هـا مـــی توان بـه مـواردی نظیر نصب در خطوط گازی، روکش کابل بـرق و لوله هـای معدن اشاره نمـود. خریـد لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ تحت تأثیر وزن لوله و ابعاد آن مـــی بـاشــد.

مشخصات فنی لوله 160 پلی اتیلن زرین آباد

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ دارای دیواره صاف و یـکـنواختی اسـت، بنابـراین دچار رسوب گـرفتگی نمـــی‌شــود و دیواره داخلی لوله در اثر عبور سـیالات از درون لوله در حـالت فشار معـمـولی و فشار زیاد، ساییـده نمـــی شــود. ترک خـوردگی و شکسـت در لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ اتـفاق نمـــی‌افتد. این دسـته از لوله پلی اتیلن در بـرابـر مـحیط‌هـای اسـیـدی مقاوم هسـتنـد؛ بـه هـمـــین دلیل اگـر در خاک‌هـایی که دارای اسـیـدیته اسـت و یا شــوری بـالا دارنـد نصب گـردد، هیچ اختلالی در عـملکرد آن رخ نمـــی‌دهـد.

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزیکاربـرد لوله پلی اتیلن سایـز 160 در آبیاری معـمـولی و انـتـقال آب انواع سـیسـتم‌هـای آبیاری قطره‌ای،سـیسـتم‌هـای آبیاری تحت فشار،سـیسـتم آبیاری بـارانی و سـیسـتم‌‌هـای آبیاری سنـتر پیوت،لینیر و رول لاین اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

روش اتصال لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی زرین آباد

روش اتصال لوله‌‌هـای پلی اتیلن آبیاری و آبـرسانی 160 کشاورزی غالبـا بـه‌وسـیله اتصالات پیچی مـــی‌بـاشــد که البته مـــی‌توان از روش جوش لب بـه لب (Butt Fusion) نیـز اسـتـفاده نمـود.اتصال لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ در طول‌هـای متـفاوت بـه راحتی و بـا اسـتـفاده از روش‌هـای مـرسوم انجام پذیر اسـت. معـمـولاً دو سر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ را بـه روش جوش لب بـه لب بـه یـکدیگـر متصل مـــی‌کـننـد. در مـواردی که نیاز بـاشــد مـــی توان از اتصالات پلی اتیلنی بـرای متصل کردن دو لوله اسـتـفاده نمـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

نصب لوله پلی اتیلن کشاوری 160 زرین آباد

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آبادلوله پلی اتیلن کشاورزی نصب بسـیار آسان و راحتی دارد.این لوله اتصالات خیلی متنوعـی دارد (بـه طور مثال اتصالات رزوه ای که نیاز بـه هیچگونه ابزارآلاتی درون آن نیسـت)در این روش سفت کردن یـک رزوه مهـم اسـت و اتصالات بـه آن وصل مـــی گـردد.اگـر زمـــین کشاورزی که خطوط لوله در آن تـعبیه شــده بـاشــد، اجاره ای بـاشــد، و نیاز داشته بـاشــد که چنـد سال دیگـر این لوله از آن زمـــین جمع آوری شــود، این لوله بـهترین انـتخاب اسـت.در این حـالت بـه راحتی مـــی توان لوله و اتصالات را در نقطه ای دیگـر و زمـــین دیگـری نصب نمـود.

قیمت لوله 6 اینچ پلی اتیلن

روش هـای نصب لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی زرین آباد

نصب لوله کشاورزی بـه دو صورت شکل مـــی گیرد.جوش لب بـه لب پلی اتیلنی (لوله هـای 165 تا 160 میلیمتر 6 اینچ)اتصالات رزوه ای لوله سایـز هـای 160 اسـتـفاده مـــی شــود.اتصالات پیچ و مهره ای (رینگ و فلنج نیـز بـرای لوله هـای سایـز بـالا).

نوع لوله روش نصب
لوله هـای 165 تا 160 میلیمتر یا 160 میلیمتر 6 اینچ جوش لب بـه لب
لوله پلی ایتلن 160 میلیمتر 6 اینچ رزوه ای

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

ساخت سـیسـتم‌هـای آبیاری وسـیـع بـا لوله 160 یا ( 160 میلیمتر 6 اینچ ) در زمـــین هـای کشاورزی بـا اسـتـفاده از اتصالات پلی اتیلن مـاننـد شیر هـای انشعاب که در انـتهـا بـرای نصب نوار تیپ یا لوله‌هـای 160 میلیمتر 6 اینچ قطره‌چکان دار ( دریپر دار ) در آبیاری رول لاین که بـه شکل خطی کشت انجام مـــی‌گـردد. بـا اسـتـفاده از کمـربنـدهـای انشعاب ، لوله رایـزر و آبفشان مـــی‌توان سـیسـتم آبیاری بـارانی و سنـتر پیوت را راه انـدازی کرد و مـــی‌توان بـا اسـتـفاده از لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ PE100 در عـمق خاک و انشعاب‌گیر بـا اسـتـفاده از لوله‌ لودن و نصب قطره‌چکان ،سـیسـتم آبیاری قطره‌ای را احداث کرد.قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

جهت سفارش مـــی تونیـد از شمـاره تلـفن هـای / 09133318595 / 09913318595 / 09137797340 /   09137797330 بـا کارشناسان فروش شرکت در ارتبـاط بـاشیـد.

عوامل تاثیرگذار بـر قیمت لوله پلی اتیلن 160

قیمت لوله کشاورزی سایـز 160 بـر اساس روش هـای مختلـفی تـعـیین مـــی‌شــود و هر کدام تاثیر متـفاوتی را روی نرخ این مـحصول پلیمـری مـــی‌گذارنـد و در نـتیجه قیمت انواع لوله در کارخانه‌هـا متـفاوت اعلام مـــی‌گـردد .این تـفاوت دلایل مختلـفی دارد که در ادامه دربـاره‌ی آن صحبت مـــی‌کـنیم. شایـد شمـا نیـز از وجود تـفاوت مـــیان قیمت لوله بـا بـرنـد هـای متـفاوت خیلی تـعجب کـنیـد!

عامل رابطه
نوع مـواد اولیه لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلی اتیلن مـواد بـهتر، قیمت بیشتر
ضخامت لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلی اتیلن ضخامت بیشتر، قیمت بـالاتر
فشار کاری لوله 160 میلیمتر 6 اینچ پلی اتیلن تحـمل فشار بیشتر، قیمت بیشتر

 

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

قیمت لوله پلی اتیلن 160

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

1.جنس مـواد اولیه لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی زرین آباد

اگـر در مـراحل تولیـد لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر از ترکیب درسـتی از مـواد اسـتـفاده نشــود، خروجی کار اسـتانـدارد لازم بـرای اسـتـفاده را نخـواهـد داشت. بنابـراین مـحصول از لحـاظ کیفیت مـناسب نخـواهـد بود و قیمت آن نیـز متاثر خـواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 1 160

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی,قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آبادترکیب لوله‌هـا گاهی بسـته بـه نوع لوله و کاربـرد آن ضایـعاتی نیـز اضافه شــده که مقدار درصد این ضایـعات و مـــیـزان خالصی مـواد اولیه و نوع گـریـد دو عامل اصلی در تـعـیین قیمت لوله پلی‌اتیلن هسـتنـد‌. یـعنی بـه عبـارتی هر چه ضایـعات ایجاد شــده کمتر گـردد و یا مـواد بـا خلوص کمتر اسـتـفاده شــود، قیمت لوله ارزان تر مـــی‌شــود و بلعکس!

مـواد اولیه لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی : پلیمـرهـای PE، مـواد اولیه‌ای هسـتنـد و در ترکیبـات ساخت لوله پلی‌اتیلن بـه کار بـرده مـــی شــونـد. پلیمـرهـا که بـرخی ساده و بـرخی پیچیـده بوده دارای گـریـدهـای مختلـفی شامل: PE 80، PE63، PE40 و PE100 هسـتنـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

کاربـرد نوار تیپ قطره ای تیپ

قیمت لوله 160 پلی اتیلن

2. مـــیـزان ضخامت لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی

از آنجایی که قیمت لوله‌ پلی‌اتیلن بـرحسب وزن آن‌ مـحـاسبـه مـــی‌شــود، ضخامت لوله‌هـا بـر قیمت تأثیرگذار اسـت.هر چه سنگین تر بـاشــد هـم ملاک بـر بـهتر بودن لوله نیسـت اشتبـاه نکـنیـد.

3. مـــیـزان فشار متحـملِ لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی

بسـتگی بـه نوع و کاربـرد بـار فشار مختلـفی را لوله تحـمل مـــی‌کـنـد که بـر وزن و ضخامت آن‌ تأثیر مـــی‌گذارد ، در نـتیجه از عوامل تـعـیین کـننـده قیمت لوله بـه صورت غیرمسـتـقیم اسـت. بـه صورتی که هر چقدر لوله فشار بـالاتری را تحـمل کـنـد، بـا توجه بـه این‌که وزن بـالاتری بـایـد داشته بـاشــد، گـران‌تر خـواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

بـه دلیل اسـتـفاده از لوله 160 میلیمتر در انواع روش هـای آبیاری، این لوله‌هـا بـایـد فشار هـای داخلی بـالایی داشته بـاشنـد.

روش نصب نوار تیپ قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

4.بـرنـد لوله پلی اتیلن 160

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزیبـا این که بـرنـد صرفا فقط یـک نام بیش نیسـت بخاطر مـحبوبیت یـک بـرنـد، خریـداران زیادتر را جذب مـــی‌کـنـد و قیمت لوله متاسفانه بـالاتر از حد معـمـول خـواهـد بود.

بـرای مثال: کشاورزی که سال قبل از یـک شرکت لوله خریـداری کرده بـاشــد و از لوله هـا راضی بـاشــد ، در حـالت عادی حـاظر اسـت بخاطر این که ریسک نکـنـد، امسال نیـز هـمـان بـرنـد لوله را بـا کمـــی گـرانـتر از سایر، خریـداری نمـایـد.!

قیمت لوله 160 پلی اتیلن

کارهـایی که در آبیاری قطره ای نبـایـد انجام داد

 

قیمت لوله پلی اتیلن 160

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

قیمت لوله پلی اتیلن 160

و اتصالات جوشی پلی اتیلن که مـــی‌توانیـد اتصالات مـورد نیاز خـود را متناسب بـا طرح خـود از شرکت اترک دریپ بـا مـناسب‌ترین قیمت تهیه نمـاییـد.

مزایای لوله پلی اتیلن سایـز 160 زرین آباد

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

 1. اجرای بسـیار سریـع و آسان
 2. مقاوم در بـرابـر اشعه مـاوراء بنفش اسـت
 3. بـهترین انـتخاب بـرای کشت‌هـای فصلی
 4. مـناسب بـرای هـمه نوع شرایط جوی
 5. قیمت مـناسب و مـرقوم بـه صرفه آن
 6. طول عـمـر طولانی
 7. کمترین فضای لازم بـرای نگهـداری در انبـار
 8. مقاوم در بـرابـر کشش و ضربـه

از مزایای مهـم و قابل توجه لوله پلی اتیلن 160 مـــی‌توان بـه مقاومت مکانیـکی بسـیار خـوب آن علی‌رغم دانسـیته پایین اشاره کرد.

قیمت لوله 160 پلی اتیلن

علاوه بـر آن

 1. امکان حـمل و نقل راحت
 2. عایق صوتی
 3. مقاومت شیمـــیایی بـالا
 4. مقاومت سایشی بسـیار خـوب
 5. وزن پایین
 6. قابلیت جوش پلاسـتیـک
 7. عایق الکتریـکی
 8. عایق حرارتی

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزیدر صورت اسـتـفاده از لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اینچ در آبیاری مـحصولات کشاورزی، رانـدمـان آبیاری افزایش مـــی یابد و مـوجب صرفه جویی در مصرف آب مـــی شــود و مـحصولات مـرغوب تری بـه دسـت مـــی آیـد. بـه واسطه عـملکرد بسـیار عالی این لوله هـا در هنگام آبیاری، امکان تأثیر عناصر مغذی و کودهـا بـر گیاه افزایش مـــی یابد.

قیمت لوله پلی اتیلن 160 آبیاری قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

ویژگی‌هـای لوله 160 میلیمتر 6 اینچ کشاورزی زرین آباد

عـمـومـا لوله پلی اتیلن تا 100 سال کارکرد و رانـدمـان دارد. در طی بـرخـورد بـا ادوات و مـاشین آلات کشاورزی بسـیار مقاوم اسـت.گاو آهن، تراکتور، کمبـاین و …این لوله در بـرابـر تغییر زاویه خط لوله بسـیار مـنعطف اسـت و بـه راحتی مـــی‌توان آن را در پیچ و خم هـای گلخانه ای و کشاورزی مـورد اسـتـفاده قرار داد. لوله پلی اتیلن 160 عـمـر بـالایی دارد (160 تا 100 سال)

قیمت لوله 160 پلی اتیلن

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی دیجی کلامـواد پلی اتیلن بـه دلیل مکانیـزم ساخت آن، بسـیار مقاوم در بـرابـر سایش، خـوردگی، نشتی و ترکیـدگی اسـت. این لوله نسبت بـه لوله هـای فلزی دمـای سـیال درون خـود را بیشتر حفظ مـــی‌نمـایـد و تبـادل دمـای آن بـا مـحیط بسـیار ناچیـز اسـت (در صورت جریان سازی آب و عدم ثبـات آن).بـه دلیل ساختار مـواد بـه کار رفته در آن، مـــی‌توانـد بـه عنوان لوله تحت فشار و لوله زیر زمـــینی مـورد اسـتـفاده قرار گیرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 160

کاهش هزینه هـای مـرتبط بـا سـیسـتم هـای آبیاری

سـیسـتم هـای مدرن آبیاری قطره ای و بـارانی و ترکیب آن بـا اسـتـفاده از لوله پلی اتیلن ، تا حد زیادی هزینه  آبیاری را کاهش داده اسـت.این کاهش هزینه بـرای کشاورزان بسـیار حـائز اهـمـــیت اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

افزایش سرعت , حجم و فشار انـتـقال آب

بـا توجه بـه تنوع سایـز لوله پلی اتیلن و فشار ناشی از آب انـتـقالی، این لوله اجازه افزایش سرعت آبیاری زمـــین کشاورزی را خـواهـد داد.بدین مـنظور اسـتـفاده از اتصالات مـنعطف ، سطح صاف درون لوله و الاسـتیـک بودن لوله بسـیار پر کاربـرد خـواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 160 زرین آباد

کاهش از دسـت دادن آب و یا نشت آب

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزیسـیسـتم هـای خط لوله پلی اتیلن بـه دلیل مقاومت بـالا در بـرابـر ساییـدگی و نشت، انـتخابی مطمئن بـرای زمـــین هـای کشاورزی مـــی بـاشنـد.در صورت نشت این لوله هـا (بـه هر دلیلی) ترمـــیم و توسعه آن بـه راحتی بـه انجام مـــی رسد.

قیمت لوله 6 اینچ کشاورزی 160 پلی اتیلن

قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 160 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 160

دیدگاهتان را بنویسید