قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد 16 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد آبـرسانی

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد یا 400 میلیمتر 16 اینچ / فروش لوله پلی اتیلن مخصوص آبیاری قطره ای و کشاورزی درجه 1 و درجه 2 و هـمچنین نوار تیپ شرکت اترک پایپ بــا قیمت مـناســب و کیفیت بسـیار خـوب عرضه مـــی گـردد. کارخانه لوله پلی اتیلن 400 اترک پایپ بــا سابقه درخشان در تولیــد لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی ، امـروزه توانسـتـه در سایه هـمت و تلاش , کوشش متخصصین ایـرانی، شرکتی کاملاً شناختـه شــده را در صنعت لوله پلی اتیلن سایـز 400 کشــور را کســب نمـایــد.

نوع لوله کاربـرد
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن آبـرسانی، گازرسانی پوشش مـحـافظ کابل هـای بـرق و…
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ آهنی گازرسانی
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ فاضلاب لوله کشی فاضلاب
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ فولادی انـتـقال سـیالات خاص
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلیـکا فاضلاب و…

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

لوله پلی اتیلن 400 مزایای زیادی دارد که وجود آنهـا بــاعث شــده اسـت اسـتـفاده از این لوله بـه شــدت مـورد توجه قرار بگیـرد. در هـمـــین راسـتا در این مقاله بـه بـررسـی بیشتر ویژگی هـای لوله پلی اتیلن سایـز 400 میلیمتر 16 اینچ مـــی‌پردازیم.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

لوله پلی اتیلن چیسـت؟

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

کاربـرد لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی زرین آباد

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر از طیف کاربـرد وسـیـعـی بـرخـوردار اسـت که مـــی توان بـه اسـتـفاده آن در آبـرسانی شهـری و روسـتایی، فضای ســبز و گلخانه هـا راه انـدازی انواع سـیسـتم هـای آبیاری تحت فشار، آبیاری بـه صورت زیـر سطحی اشاه نمـود.اشاره بـه کاربـردهـای دیگـر:

یـکی از انواع لوله هـای پلی اتیلن پرکاربـرد در صنعت آب و فاضلاب، لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ اسـت. این دسـتـه از لوله هـا نیـز مـاننـد سایـر انواع لوله پلیمـری، از گـرانول هـای پلی اتیلن مـرغوب بــا گـریــد PE100 و PE80 تـهیه مـــی‌گـردنـد. لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ ، انعطاف پذیـر و بــادوام مـــی‌بــاشــد و در شبکه انـتـقال آب و فاضلاب بـه کار بـرده مـــی‌شــود.

نوع کیفیت
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن PE40  متوسط
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن PE60 متوسط
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن PE80 خـوب
لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن PE100 عالی

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

کاربـردهـای دیگـر لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ عبــارت انـد از:

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

 • نصب در شبکه هـای آبیاری قطره ای و آبیاری بــارانی کشاورزی
 • انـتـقال فاضلاب
 • جمع آوری آب‌هـای سطحی معابـر
 • پوشش مـحـافظ کابل هـای بـرق
 • انـتـقال گاز و انـتـقال مـواد شیمـــیایی

از کاربـردهـای دیگـر این لوله هـا مـــی توان بـه مـواردی نظیـر نصب در خطوط گازی، روکش کابل بـرق و لوله هـای معدن اشاره نمـود. خریــد لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ تحت تأثیـر وزن لوله و ابعاد آن مـــی بــاشــد.

مشخصات فنی لوله 400 پلی اتیلن زرین آباد

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ دارای دیواره صاف و یـکـنواختی اسـت، بنابـراین دچار رسوب گـرفتگی نمـــی‌شــود و دیواره داخلی لوله در اثر عبور سـیالات از درون لوله در حـالت فشار معـمـولی و فشار زیاد، ساییــده نمـــی شــود. ترک خـوردگی و شکسـت در لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ اتـفاق نمـــی‌افتد. این دسـتـه از لوله پلی اتیلن در بـرابـر مـحیط‌هـای اسـیــدی مقاوم هسـتنـد؛ قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلنبـه هـمـــین دلیل اگـر در خاک‌هـایی که دارای اسـیــدیتـه اسـت و یا شــوری بــالا دارنـد نصب گـردد، هیچ اختلالی در عـملکرد آن رخ نمـــی‌دهـد.

کاربـرد لوله پلی اتیلن سایـز 400 در آبیاری معـمـولی و انـتـقال آب انواع سـیسـتم‌هـای آبیاری قطره‌ای،سـیسـتم‌هـای آبیاری تحت فشار،سـیسـتم آبیاری بــارانی و سـیسـتم‌‌هـای آبیاری سنـتر پیوت،لینیـر و رول لاین اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

روش اتصال لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی زرین آباد

روش اتصال لوله‌‌هـای پلی اتیلن آبیاری و آبـرسانی 400 کشاورزی غالبــا بـه‌وسـیله اتصالات پیچی مـــی‌بــاشــد که البتـه مـــی‌توان از روش جوش لب بـه لب (Butt Fusion) نیـز اسـتـفاده نمـود.اتصال لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ در طول‌هـای متـفاوت بـه راحتی و بــا اسـتـفاده از روش‌هـای مـرسوم انجام پذیـر اسـت. معـمـولاً دو سر لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ را بـه روش جوش لب بـه لب بـه یـکدیگـر متصل مـــی‌کـننـد. در مـواردی که نیاز بــاشــد مـــی توان از اتصالات پلی اتیلنی بـرای متصل کردن دو لوله اسـتـفاده نمـود.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

نصب لوله پلی اتیلن کشاوری 400 زرین آباد

لوله پلی اتیلن کشاورزی نصب بسـیار آسان و راحتی دارد.این لوله اتصالات خیلی متنوعـی دارد (بـه طور مثال اتصالات رزوه ای که نیاز بـه هیچگونه ابزارآلاتی درون آن نیسـت)در این روش سفت کردن یـک رزوه مهـم اسـت و اتصالات بـه آن وصل مـــی گـردد.اگـر زمـــین کشاورزی که خطوط لوله در آن تـعبیه شــده بــاشــد، اجاره ای بــاشــد، و نیاز داشتـه بــاشــد که چنـد سال دیگـر این لوله از آن زمـــین جمع آوری شــود، این لوله بـهترین انـتخاب اسـت.در این حـالت بـه راحتی مـــی توان لوله و اتصالات را در نقطه ای دیگـر و زمـــین دیگـری نصب نمـود.

قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

روش هـای نصب لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی زرین آباد

نصب لوله کشاورزی بـه دو صورت شکل مـــی گیـرد.جوش لب بـه لب پلی اتیلنی (لوله هـای 165 تا 400 میلیمتر 16 اینچ)اتصالات رزوه ای لوله سایـز هـای 400 اسـتـفاده مـــی شــود.اتصالات پیچ و مهـره ای (رینگ و فلنج نیـز بـرای لوله هـای سایـز بــالا).قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

نوع لوله روش نصب
لوله هـای 165 تا 400 میلیمتر یا 400 میلیمتر 16 اینچ جوش لب بـه لب
لوله پلی ایتلن 400 میلیمتر 16 اینچ رزوه ای

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

ساخت سـیسـتم‌هـای آبیاری وسـیـع بــا لوله 400 یا ( 400 میلیمتر 16 اینچ ) در زمـــین هـای کشاورزی بــا اسـتـفاده از اتصالات پلی اتیلن مـاننـد شیـر هـای انشعاب که در انـتـهـا بـرای نصب نوار تیپ یا لوله‌هـای 400 میلیمتر 16 اینچ قطره‌چکان دار ( دریپر دار ) در آبیاری رول لاین که بـه شکل خطی کشت انجام مـــی‌گـردد. بــا اسـتـفاده از کمـربنـدهـای انشعاب ، لوله رایـزر و آبفشان مـــی‌توان سـیسـتم آبیاری بــارانی و سنـتر پیوت را راه انـدازی کرد و مـــی‌توان بــا اسـتـفاده از لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ PE100 در عـمق خاک و انشعاب‌گیـر بــا اسـتـفاده از لوله‌ لودن و نصب قطره‌چکان ،سـیسـتم آبیاری قطره‌ای را احداث کرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

جهت سفارش مـــی تونیــد از شمـاره تلـفن هـای / 09133318595 / 09913318595 / 09137797340 /   09137797330 بــا کارشناسان فروش شرکت در ارتبــاط بــاشیــد.

عوامل تاثیـرگذار بـر قیمت لوله پلی اتیلن 400

قیمت لوله کشاورزی سایـز 400 بـر اساس روش هـای مختلـفی تـعـیین مـــی‌شــود و هـر کدام تاثیـر متـفاوتی را روی نرخ این مـحصول پلیمـری مـــی‌گذارنـد و در نـتیجه قیمت انواع لوله در کارخانه‌هـا متـفاوت اعلام مـــی‌گـردد .این تـفاوت دلایل مختلـفی دارد که در ادامه دربــاره‌ی آن صحبت مـــی‌کـنیم. شایــد شمـا نیـز از وجود تـفاوت مـــیان قیمت لوله بــا بـرنـد هـای متـفاوت خیلی تـعجب کـنیــد!قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

عامل رابطه
نوع مـواد اولیه لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن مـواد بـهتر، قیمت بیشتر
ضخامت لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن ضخامت بیشتر، قیمت بــالاتر
فشار کاری لوله 400 میلیمتر 16 اینچ پلی اتیلن تحـمل فشار بیشتر، قیمت بیشتر

 

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

قیمت لوله پلی اتیلن 400

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

1.جنس مـواد اولیه لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی زرین آباد

اگـر در مـراحل تولیــد لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر از ترکیب درسـتی از مـواد اسـتـفاده نشــود، خروجی کار اسـتانـدارد لازم بـرای اسـتـفاده را نخـواهـد داشت. بنابـراین مـحصول از لحـاظ کیفیت مـناســب نخـواهـد بود و قیمت آن نیـز متاثر خـواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 1 400

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

ترکیب لوله‌هـا گاهی بسـتـه بـه نوع لوله و کاربـرد آن ضایـعاتی نیـز اضافه شــده که مقدار درصد این ضایـعات و مـــیـزان خالصی مـواد اولیه و نوع گـریــد دو عامل اصلی در تـعـیین قیمت لوله پلی‌اتیلن هسـتنـد‌. یـعنی بـه عبــارتی هـر چه ضایـعات ایجاد شــده کمتر گـردد و یا مـواد بــا خلوص کمتر اسـتـفاده شــود، قیمت لوله ارزان تر مـــی‌شــود و بلعکس!

مـواد اولیه لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی : پلیمـرهـای PE، مـواد اولیه‌ای هسـتنـد و در ترکیبــات ساخت لوله پلی‌اتیلن بـه کار بـرده مـــی شــونـد. پلیمـرهـا که بـرخی ساده و بـرخی پیچیــده بوده دارای گـریــدهـای مختلـفی شامل: PE 80، PE63، PE40 و PE100 هسـتنـد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

کاربـرد نوار تیپ قطره ای تیپ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

2. مـــیـزان ضخامت لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی

از آنجایی که قیمت لوله‌ پلی‌اتیلن بـرحســب وزن آن‌ مـحـاســبـه مـــی‌شــود، ضخامت لوله‌هـا بـر قیمت تأثیـرگذار اسـت.هـر چه سنگین تر بــاشــد هـم ملاک بـر بـهتر بودن لوله نیسـت اشتبــاه نکـنیــد.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

3. مـــیـزان فشار متحـملِ لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی

بسـتگی بـه نوع و کاربـرد بــار فشار مختلـفی را لوله تحـمل مـــی‌کـنـد که بـر وزن و ضخامت آن‌ تأثیـر مـــی‌گذارد ، در نـتیجه از عوامل تـعـیین کـننـده قیمت لوله بـه صورت غیـرمسـتـقیم اسـت. بـه صورتی که هـر چقدر لوله فشار بــالاتری را تحـمل کـنـد، بــا توجه بـه این‌که وزن بــالاتری بــایــد داشتـه بــاشــد، گـران‌تر خـواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

بـه دلیل اسـتـفاده از لوله 400 میلیمتر در انواع روش هـای آبیاری، این لوله‌هـا بــایــد فشار هـای داخلی بــالایی داشتـه بــاشنـد.

روش نصب نوار تیپ قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

4.بـرنـد لوله پلی اتیلن 400

بــا این که بـرنـد صرفا فقط یـک نام بیش نیسـت بخاطر مـحبوبیت یـک بـرنـد، خریــداران زیادتر را جذب مـــی‌کـنـد و قیمت لوله متاسفانه بــالاتر از حد معـمـول خـواهـد بود.

بـرای مثال: کشاورزی که سال قبل از یـک شرکت لوله خریــداری کرده بــاشــد و از لوله هـا راضی بــاشــد ، در حـالت عادی حـاظر اسـت بخاطر این که ریسک نکـنـد، امسال نیـز هـمـان بـرنـد لوله را بــا کمـــی گـرانـتر از سایـر، خریــداری نمـایــد.!و اتصالات جوشی پلی اتیلن که مـــی‌توانیــد اتصالات مـورد نیاز خـود را متناســب بــا طرح خـود از شرکت اترک دریپ بــا مـناســب‌ترین قیمت تـهیه نمـاییــد.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

قیمت لوله 400 پلی اتیلن

کارهـایی که در آبیاری قطره ای نبــایــد انجام داد

مزایای لوله پلی اتیلن سایـز 400 زرین آباد

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

 1. اجرای بسـیار سریـع و آسان
 2. مقاوم در بـرابـر اشعه مـاوراء بنفش اسـت
 3. بـهترین انـتخاب بـرای کشت‌هـای فصلی
 4. مـناســب بـرای هـمه نوع شرایط جوی
 5. قیمت مـناســب و مـرقوم بـه صرفه آن
 6. طول عـمـر طولانی
 7. کمترین فضای لازم بـرای نگهـداری در انبــار
 8. مقاوم در بـرابـر کشش و ضربـه

از مزایای مهـم و قابل توجه لوله پلی اتیلن 400 مـــی‌توان بـه مقاومت مکانیـکی بسـیار خـوب آن علی‌رغم دانسـیتـه پایین اشاره کرد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

علاوه بـر آن

 1. امکان حـمل و نقل راحت
 2. عایق صوتی
 3. مقاومت شیمـــیایی بــالا
 4. مقاومت سایشی بسـیار خـوب
 5. وزن پایین
 6. قابلیت جوش پلاسـتیـک
 7. عایق الکتریـکی
 8. عایق حرارتی

در صورت اسـتـفاده از لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 16 اینچ در آبیاری مـحصولات کشاورزی، رانـدمـان آبیاری افزایش مـــی یابد و مـوجب صرفه جویی در مصرف آب مـــی شــود و مـحصولات مـرغوب تری بـه دسـت مـــی آیــد. بـه واسطه عـملکرد بسـیار عالی این لوله هـا در هنگام آبیاری، امکان تأثیـر عناصر مغذی و کودهـا بـر گیاه افزایش مـــی یابد.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 آبیاری قطره ای

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

ویژگی‌هـای لوله 400 میلیمتر 16 اینچ کشاورزی زرین آباد

عـمـومـا لوله پلی اتیلن تا 100 سال کارکرد و رانـدمـان دارد. در طی بـرخـورد بــا ادوات و مـاشین آلات کشاورزی بسـیار مقاوم اسـت.گاو آهن، تراکتور، کمبــاین و …این لوله در بـرابـر تغییـر زاویه خط لوله بسـیار مـنعطف اسـت و بـه راحتی مـــی‌توان آن را در پیچ و خم هـای گلخانه ای و کشاورزی مـورد اسـتـفاده قرار داد. لوله پلی اتیلن 400 عـمـر بــالایی دارد (400 تا 100 سال)

قیمت لوله 400 پلی اتیلن

مـواد پلی اتیلن بـه دلیل مکانیـزم ساخت آن، بسـیار مقاوم در بـرابـر سایش، خـوردگی، نشتی و ترکیــدگی اسـت. این لوله نســبت بـه لوله هـای فلزی دمـای سـیال درون خـود را بیشتر حفظ مـــی‌نمـایــد و تبــادل دمـای آن بــا مـحیط بسـیار ناچیـز اسـت (در صورت جریان سازی آب و عدم ثبــات آن).بـه دلیل ساختار مـواد بـه کار رفتـه در آن، مـــی‌توانـد بـه عنوان لوله تحت فشار و لوله زیـر زمـــینی مـورد اسـتـفاده قرار گیـرد.قیمت لوله 16 اینچ پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 400

کاهش هزینه هـای مـرتبط بــا سـیسـتم هـای آبیاری

سـیسـتم هـای مدرن آبیاری قطره ای و بــارانی و ترکیب آن بــا اسـتـفاده از لوله پلی اتیلن ، تا حد زیادی هزینه  آبیاری را کاهش داده اسـت.این کاهش هزینه بـرای کشاورزان بسـیار حـائز اهـمـــیت اسـت.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

افزایش سرعت , حجم و فشار انـتـقال آب

بــا توجه بـه تنوع سایـز لوله پلی اتیلن و فشار ناشی از آب انـتـقالی، این لوله اجازه افزایش سرعت آبیاری زمـــین کشاورزی را خـواهـد داد.بدین مـنظور اسـتـفاده از اتصالات مـنعطف ، سطح صاف درون لوله و الاسـتیـک بودن لوله بسـیار پر کاربـرد خـواهـد بود.

قیمت لوله پلی اتیلن 400 زرین آباد

کاهش از دسـت دادن آب و یا نشت آب

سـیسـتم هـای خط لوله پلی اتیلن بـه دلیل مقاومت بــالا در بـرابـر ساییــدگی و نشت، انـتخابی مطمئن بـرای زمـــین هـای کشاورزی مـــی بــاشنـد.در صورت نشت این لوله هـا (بـه هـر دلیلی) ترمـــیم و توسعه آن بـه راحتی بـه انجام مـــی رسد.

قیمت لوله 3 اینچ کشاورزی

قیمت لوله 400 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 400

دیدگاهتان را بنویسید