نوار ابیاری زنجان پخش عمده نوار تیپ بسیار مرغوب ۸۵۹۵-۳۳۱-۰۹۱۳