نوار تیپ بم پخش عمده نوار آبیاری بسیار مرغوب ۸۵۹۵-۳۳۱-۰۹۱۳