نوار تیپ فردوس پخش عمده نوار آبیاری بسیار مرغوب ۸۵۹۵-۳۳۱-۰۹۱۳