معرفی نصاب نوار تیپ به کشاورزان در کرمان ۰۹۱۳۹۶۰۱۹۴۵