معرفی نصاب نوار تیپ به کشاورزان در یزد ۰۹۱۳۹۶۰۱۹۴۵